Propisi MP

Ukupno 1 - 30 od 235
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10, PDF icon 43/16
Zakon o koncesijama BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15, PDF icon engleska v
Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/16, PDF icon 31/17, PDF icon 34/17
Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92,13/93,13/94 i 29/03) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09
Zakon o vlasničko-pravnim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zakon o rudarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 26/10
Zakon o priznanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumarskog bilja 'Službene novine FBiH' -
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja 'Službene novine FBiH' PDF icon 71/05, PDF icon 8/10
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredii ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/10
Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 8_05, PDF icon 109/12
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09