Propisi MP

Ukupno 1 - 30 od 228
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa Kantonalnih javnih preduzeća 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/13, PDF icon 3/14
Zakon o standardizaciji BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/00, PDF icon 19/01
Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon Law, PDF icon 16/17
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/09
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/08, PDF icon 7/08
Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09
Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Zakon o priznanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumarskog bilja 'Službene novine FBiH' -
Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni list RBiH' PDF icon 46/04
Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, I 84/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/07
Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredii ruralnom razvoju 'Službene novine FBiH' PDF icon 42/10
Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92,13/93,13/94 i 29/03) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 8_05, PDF icon 109/12
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/01, PDF icon 31/14
Zakon o vlasničko-pravnim odnosima 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' -