Propisi MP

Ukupno 1 - 30 od 235
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o kontroli cijena 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 8/01
Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03
Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/16
Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine FBiH' PDF icon 19/06, PDF icon 25/09
Zakon o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/97, PDF icon 32/19
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) 'Službeni list RBiH' -
Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) 'Službene novine FBiH' PDF icon 52/00
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/09, PDF icon 42/11
Zakon o poticaju razvoja male privrede 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/15, PDF icon engleska v
Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini 'Službeni list RBiH' PDF icon 34/02
Zakon o koncesijama BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' PDF icon 88/07, PDF icon 04/10
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/10, PDF icon 43/16
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/16, PDF icon 31/17, PDF icon 34/17
Zakon o turističkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' PDF icon 70/06
Zakon o privrednim društvima 'Službene novine FBiH' PDF icon 81/15
Zakon o rudarstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12
Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o koncesijama 'Službene novine FBiH' PDF icon 61/06, PDF icon 40/02
Zakon o geološkim istraživanjima 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/12
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/98
Zakon o lovstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 04/06, PDF icon 08/10, PDF icon 81/14
Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/10, PDF icon 14/10
Zakon o šumama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 05/13