Propisi MP

Ukupno 1 - 30 od 239
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/09
Zakon o organizaciji organa uprave F BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 35/05
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja 'Službene novine FBiH' PDF icon 55/01, PDF icon 31/14
Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 8_05, PDF icon 109/12
Izmjene i dopune Zakon o šumama KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon izmjene_i_dopune_zos_ks.pdf
Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o slatkovodnom ribarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 64/04
Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' PDF icon 50/04
Zakon o zaštiti potrošača BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 25/06
Zakon o koncesijama 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 16/08, PDF icon 7/08
Zakon o stočarstvu 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/13
Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' PDF icon 32/09
Zakon o standardizaciji BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/00, PDF icon 19/01
Zakon o javno privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/11, PDF icon Law, PDF icon 16/17
Zakon o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 32/02, PDF icon 56/04
Zakon o mineralnim đubrivima 'Službeni list RBiH' PDF icon 46/04
Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1/12, PDF icon 15/13
Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, I 84/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 91/07
Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/97, PDF icon 25/06
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH 'Službeni list RBiH' PDF icon 49/04
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' PDF icon 40/10
Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) 'Službene novine FBiH' -
Zakon o zadrugama 'Službeni list RBiH' PDF icon 18/03