Propisi MP

Ukupno 91 - 120 od 458
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o visini stope zatezne kamate Sl.novine F BiH br. 18-20 'Službene novine FBiH' PDF icon zakon_o_visini_stope_zatezne_kamate_sl.novine_f_bih_br._18-20.pdf
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo Sl. novine brr. 31-16 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 i 45/19 PDF icon zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_kantonu_sarajevo_sl._novine_brr._31-16.pdf, PDF icon 45-19.pdf
Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju 'Službene novine FBiH' PDF icon 2/95
Zakon o državnoj službi u FBiH 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Zakon o likvidacionom postupku 'Službene novine FBiH' PDF icon 29/03
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) 'Službene novine FBiH' -
Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/16, 10/17 PDF icon uredba_o_poslovima_osnovne_djelatnosti_iz_nadleznosti_organa_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo_koje_obavljaju_drzavni_sluzbenici_uslovima_za_vrsenje_tih_poslova_i_ostvarivanju_odredenih_prava_iz_radnog_odnosa.pdf, PDF icon 10-17.pdf
Uredba o odredjivanju visine placa i naknada upravljanja i drugih organa institucija KS kantonalnih javnih preduzeca i javnih ustanova ciji je osnivac KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/16, 46/16, 5/17, 53/18, 42/20 PDF icon uredba_o_odredjivanju_visine_placa_i_naknada_upravljanja_i_drugih_organa_institucija_ks_kantonalnih_javnih_preduzeca_i_javnih_ustanova_ciji_je_osnivac_ks.pdf, PDF icon 46-16.pdf, PDF icon 5-17.pdf, PDF icon 50-17.pdf, PDF icon 53-18.pdf, PDF icon 42-20.pdf
Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekta javno-privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/12 PDF icon uredba_o_educiranju_ucesnika_u_postupcima_pripreme_i_provedbe_projekta_javno-privatnog_partnerstva.pdf
Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/09
Uredba o naknadama troskova za sluzbena putovanja 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon uredba_o_naknadama_troskova_za_sluzbena_putovanja.pdf
Uredba o sadržaju, izgledu i načinu korištenja memoranduma Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/18, 29/18, 52/21, 2/22 PDF icon uredba_o_sadrzaju_izgledu_i_nacinu_koristenja_memoranduma_kantona_sarajevo.pdf, PDF icon 29-18.pdf, PDF icon 52-21.pdf, PDF icon 2-22.pdf
Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/99
Uredba o dodjeli poticajnih sredstava za finansiranje-sufinansiranje projekata u cilju ocuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon uredba_o_dodjeli_poticajnih_sredstava_za_finansiranje-sufinansiranje_projekata_u_cilju_ocuvanja_tradicionalnih_i_starih_zanata_u_kantonu_sarajevo.pdf
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnovač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnovac_kanton_sarajevo.pdf
Zakon o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije Sl.novine F BiH br. 26-20 'Službene novine FBiH' 26/20 i 96/20 PDF icon zakon_o_uslovima_ispustanja_otpadnih_voda_u_okolis_i_sisteme_javne_kanalizacije_sl.novine_f_bih_br._26-20.pdf, PDF icon 96-20.pdf
Uredba o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/22 PDF icon uredba_o_procjeni_uticaja_propisa_u_kantonu_sarajevo.pdf
Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/17 PDF icon uredba_o_obaveznom_strucnom_usavrsavanju_i_osposobljavanju_drzavnih_sluzbenika_u_organima_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo.pdf
Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/98
Uredba o radnom vremenu u organima uprave Kantona Sarajevo Sl.novine K.S br. 38-22 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22 PDF icon uredba_o_radnom_vremenu_u_organima_uprave_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_br._38-22.pdf
Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Uredba o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/20 PDF icon 27-21.pdf
Uredba o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosijea zaposlenih u organima državne službe Kantona Sarajevo Sl.novine K.S 28-21 'Službene novine Kantona Sarajevo' 28/21 PDF icon uredba_o_sadrzaju_nacinu_vodenja_i_cuvanja_personalnih_dosijea_zaposlenih_u_organima_drzavne_sluzbe_kantona_sarajevo_sl.novine_k.s_28-21.pdf
Uredba o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/19 PDF icon uredba_o_usavrsavanju_predsjednika_i_clanova_nadzornih_odbora_i_uprava_privrednih_drustava_sa_ucescem_drzavnog_kapitala_iz_nadleznosti_kantona_sarajevo.pdf
Uredba o nadzoru provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno - privatnog partnerstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta 'Službene novine FBiH' PDF icon 66/09, PDF icon 38/10, PDF icon 16/12
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/21 PDF icon uredba_o_postupku_prijema_u_radni_odnos_u_javnom_sektoru_na_teritoriji_kantona_sarajevo.pdf
Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno - privatnom partnerstvu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12
Uredba o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/20 PDF icon uredba_o_pravilima_disciplinskog_postupka_za_disciplinsku_odgovornost_drzavnih_sluzbenika_u_organima_drzavne_sluzbe_u_kantonu_sarajevo.pdf