Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unaprijeđenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unaprijeđenje stočarstva; pradlaganje pravaca razvoja stočarstva; stručno učestvovanje u izradi propisa i ugovora iz oblasti koje su u djelokrugu sektora; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrola zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unaprijeđenje veterinarstva; izrada analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; stručno praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva; uzgoj i zaštita šuma; pošumljavanje degradiranih šuma i goleti; razvoj i unaprijeđenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; uređivanje režima voda; zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja; praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda;predlaganje mjera za zaštitu divljači; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora i drugi poslovi iz nadležnosti sektora.

Odjeljenje za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši stručne poslove iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; prati i procjenjuje stanje u oblasti poljoprivrede i veterinarstva; planira i predlaže pravce i mjere za razvoj i unapređenje poljoprivrede i veterinarstva; prati rad javnih preduzeća iz nadležnosti sektora; prati efekte ulaganja i priprema izvještaje, analize i informacije iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva.

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove vrši poljoprivredne stručne poslove iz oblasti biljne proizvodnje, stočarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; poduzima mjere za zaštitu i poboljšanje biljne proizvodnje i stočarstva; utvrđuje pravo na ostvarivanje podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji neposrednim uvidom na terenu; vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku; vodi registre prikupljenih podataka; djeluje savjetodavno na terenu; radi na unapređivanju primarne poljoprivredne proizvodnje i primjeni znanstvenih dostignuća iz tih oblasti i priprema izvještaje, analize i informacije iz oblasti koja je u nadležnosti ovog odjeljenja.