Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši stručne poslove koji se odnose na: izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; praćenje propisa iz nadležnosti sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku iz nadležnosti sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu upravnom postupku iz nadležnosti sektora; razvoj i unapređenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unapređenje stočarstva; predlaganje pravaca razvoja stočarstva; davanje stručnih savjeta za unaprjeđenje poljoprivrednih gazdinstava, te primjenu novih tehnoloških procesa u oblima biljne i ratarske proizvodnje i stočarstva; uređivanje režima voda; zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja; praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrolu zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unapređenje veterinarstva; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva; uzgoj i zaštita šuma; razvoj i unapređenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; predlaganje mjera za zaštitu divljači; stručno učestvovanje u izradi propisa i ugovora iz oblasti koje su u nadležnosti sektora; izradu analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; stručno praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora i druge poslove iz nadležnosti sektora.