Direkcija za turizam

Direkcija za turizam vrši stručne i s njima povezane upravne poslove koji se odnose na razvoj turizma na području Kantona i razvoj turističkih područja od značaja za Kanton; predlaže mjere za razvoj turizma i razvoj privatnog sektora u turizmu; formira turističke zone radi valorizacije nacionalnih parkova i zaštićenih zona sa turističkog aspekta i valorizacije njihovih ekonomskih prednosti; prati investicione tokove i informiše potencijalne investitore sa mogućnostima ulaganja u turizam na području Kantona; predlaže mjere za unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu; predlaže i prati projekte iz oblasti turizma koji se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i turističkih destinacija na području Igman – Bjelašnica; vodi postupak dodjele predmeta koncesije iz oblasti turizma, vodi postupak izdavanja licenci putničkim agencijama-organizatorima putovanja; analizira turističke tokove na domaćem i inostranom tržištu; obavlja i druge poslove od značaja za razvoj turizma. 
 
U Direkciji za turizam obavljaju se poslovi na sljedećim radnim mjestima: direktor Direkcije, stručni savjetnik za normativno - pravne poslove, stručni savjetnik za studijsko-analitičke poslove i stručni savjetnik za razvoj turizma.