Direkcija za turizam

Direkcija za turizam vrši stručne i s njima povezane upravne poslove koji se odnose na razvoj turizma na području Kantona, razvoj turističkih područja od značaja za Kanton, predlaže mjere za razvoj ove oblasti i razvoj privatnog sektora u turizmu, formira turističke zone radi valorizacije nacionalnih parkova i zaštićenih zona sa turističkog aspekta i valorizacije njihovih ekonomskih prednosti, prati investicione tokove, informiše potencijalne investitora sa mogućnostima ulaganja u turizam na području Kantona, predlaže mjere za unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu, predlaže i prati projekate iz oblasti turizma koji se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i turističkih destinacija na području Igman- Bjelašnica, vodi postupak koncesioniranja javnih prirodnih dobara u cilju razvoja turizma, analizira turističke tokove na domaćem i inostranom tržištu, obavlja i druge poslove od značaja za razvoj turizma.