Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-122
Fax: +387(0)33 562-226
mp@mp.ks.gov.ba
ID broj:
4200665710002

MINISTAR
Haris BAŠIĆ
Telefon: +387(0)33 562-121
ministar@mp.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Izeta AVDIĆ
Telefon: +387(0)33 562-123
izeta.avdic@mp.ks.gov.ba

Sektor za energetiku, vodoprivredu, poduzetništvo i ugostiteljstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Nedžad MEKIĆ
Telefon: +387(0)33 562-120

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije

POMOĆNIK MINISTRA
Ćamil KOZIĆ
Telefon: +387(0)33 562-041

Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Aladin MACANOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-124
aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba

Uprava za šumarstvo

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Telefon: +387(0)33 550-285
Fax: +387(0)33 443-189
ku-sume1@bih.net.ba

DIREKTOR
Telefon: +387(0)33 550-285

ODJELJENJE ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE I STRUČNE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Načelnik odjeljenja
Mirza KONAKOVIĆ, dipl.ecc.
Telefon: +387(0)33 550-285

ODJELJENJE ZAPAD (obuhvata područje općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi Grad i Trnovo)
Adresa: Hadžići, Hadželi 1
NAČELNIK odjeljenja
Samir FAZLIĆ
Telefon: +387(0)33 428-560

ODJELJENJE SJEVER (obuhvata područje općina Ilijaš, Vogošća, Stari Grad i Centar)
Adresa: Adresa: Ilijaš, Ivana Franje Jukića 2
Načelnik odjeljenja
Denis KAHRIMAN, dipl.ing.šum
Telefon: +387(0)33 403-476