Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-122
Fax: +387(0)33 562-226
mp@mp.ks.gov.ba
ID broj:
4200665710002

MINISTAR
Zlatko MIJATOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-121
ministar@mp.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Mr. Elma PERTEŠI-ŽUNIĆ dipl.pravnik
Telefon: +387(0)33 562-123
elma.pertesi-zunic@mp.ks.gov.ba

Sektor za ekonomsko-finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

POMOĆNIK MINISTRA
Adnan Babić
Telefon: 387(0)33 562-056
adnan.babic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za ekonomsko - finansijske poslove
Šef Odjeljenja
Sabrina Budnjo
Telefon: +387(0) 33 562-260
sabrina.budnjo@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
Šef Odjeljenja
Kemal Hadžiabdić
Telefon: +387(0) 33 562-137
kemal.hadziabdic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za upravljanje imovinom prema Aneksu "G" Sporazuma o sukcesiji
Telefon: +387 33 562-137

Sektor za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse

POMOĆNIK MINISTRA
Nurija Memić
Telefon: +387(0) 33 562-232
nurija.memic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za energetiku, industriju, rudarstvo i prirodne resurse
Šef Odjeljenja
Nermina Hodžić
Telefon: +387 33 562-216
nermina.hodzic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za pravne poslove
Šef odjeljenja
Teuta Žubi Baković
Telefon: +387 33 562-131
teuta.zubi-bakovic@mp.ks.gov.ba

Sektor za poduzetništvo, investicije i ugostiteljstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Dr Zlatan Mujak
Telefon: +387 33 562-118
zlatan.mujak@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za pravne poslove
Šef Odjeljenja
Irma Zulović-Avdić
Telefon: +387 33 562-124
irma.avdic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje Investicije i ugostiteljstvo
Telefon: +387 33 562-118

Odjeljenje za poduzetništvo
Šef Odjeljenja
Jasna Skalonjić
Telefon: +387(0) 33 562-056
jasna.skalonjic@mp.ks.gov.ba

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Kemal Starogorčić
Telefon: +387(0) 33 562-233
kemal.starogorcic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za poljoprivredu
Šef odjeljenja
Ljubica Livaja-Mitrović
Telefon: +387(0) 33 562-141
ljubica.livaja@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za vodoprivredu
Šef Odjeljenja
Nedžad Mekić
Telefon: +387(0) 33 562-120
nedzad.mekic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za veterinarstvo i šumarstvo
Šef Odjeljenja
Aladin Macanović
Telefon: +387 33 562-282
aladin.macanovic@mp.ks.gov.ba

Odjeljenje za pravne poslove
Šef Odjeljenja
Mr Ednar Idriz
Telefon: +387 33 562-188
ednar.idriz@ks.gov.ba

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb (Studenski dom Neđarići)
Šef Odjeljenja
Elzedin Cerović
Telefon: +387 33 279-225
elzedin.cerovic@mp.ks.gov.ba

Uprava za šumarstvo

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Telefon: +387(0)33 550-285
Fax: +387(0)33 443-189

DIREKTOR
Telefon: +387(0)33 550-285

ODJELJENJE ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE I STRUČNE POSLOVE
Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Načelnik odjeljenja
Telefon: +387(0)33 550-285

ODJELJENJE ZAPAD (obuhvata područje općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi Grad i Trnovo)
Adresa: Hadžići, Hadželi 1
NAČELNIK odjeljenja
Samir FAZLIĆ
Telefon: +387(0)33 428-560

ODJELJENJE SJEVER (obuhvata područje općina Ilijaš, Vogošća, Stari Grad i Centar)
Adresa: Adresa: Ilijaš, Ivana Franje Jukića 2
Načelnik odjeljenja
Denis KAHRIMAN, dipl.ing.šum
Telefon: +387(0)33 403-476

Direkcija za turizam

Adresa: Branilaca Sarajeva21/IV

DIREKTORICA
Indira Ibričić
Telefon: +387 033 564-455
indira.ibricic@mp.ks.gov.ba