Uprava za šumarstvo

Uprava za šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podatka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju šuma; vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona; priprema Kantonalni šumsko razvojni plan; prati dinamiku poslova koji se odnose na izradu šumskogospodarskih osnova i njihovu realizaciju; vodi evidencije objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja; obavlja poslova izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma; obezbjeđuje neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske službe; ustupa poslove Kantonalnom šumsko privrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obaveza; prati realizaciju programa integralne zaštite šuma; prati ekonomsko stanje šumarstva na području Kantona; učestvuje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumskogospodarskih područja; izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa; prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda; izrađuje godišnji plan rada; finansijski plan i godišnji izvještaj; vrši i druge stručne poslove iz nadležnosti Uprave za šumarstvo, a koje proizlaze iz Zakona o šumama.

Osnovne organizacione jedinice Uprave su:

  • Odjeljenje za pravne, ekonomsko-finansijske i stručne poslove,

  • Odjeljenje Zapad (obuhvata područje općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi Grad i Trnovo),

  • Odjeljenje Sjever (obuhvata područje općina Ilijaš, Vogošća, Stari Grad i Centar).

Odjeljenje za pravne, ekonomsko-finansijske i stručne poslove vrši pravne, ekonomsko-finansijske i stručne poslove u oblasti šumarstva, koji se odnose na pravne i ekonomsko-finansijske poslove i na plan i analizu u oblasti šumarstva, uzgoj i zaštitu šuma, koji nisu u nadležnosti Odjeljenja Zapad i Odjeljenja Sjever i obavlja druge poslove i zadatke koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktora Uprave.

Odjeljenje Zapad i Odjeljenje Sjever vrše stručne poslove koji se odnose na doznake, primanje i premjeravanje, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova, čuvanje i zaštitu šuma, vođenje evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko-razvojnim planovima, šumskogospodarskom osnovom i projektom za izvođenje, obavljaju druge poslove i zadatake koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktora Uprave.