Pitanja

Kome stranka podnosi zahtjev za dobijanje poljoprivredne saglasnosti?
Odgovor:
Stranka podnosi zahtjev nadležnoj službi općine na kojoj se nalazi predmetna parcela. Dokumentacija koja potrebna da se priloži uz zahtjev je:Zemljišno-knjižni izvadak; prepis posjedovnog lista; izvod iz Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003 – 2023; kopija katastarskog plana parcela koje čine građevinsku parcelu; zapisnik poljoprivrednog inspektora;
Kako da se dobije rješenje o usklađenosti s propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima u pogledu lokacije objekta?
Odgovor:
Da bi se dobilo rješenje o usklađenosti s propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima u pogledu lokacije objekta, potrebno je da se obratite zahtjevom Ministarstvu privrede. Uz zahtjev je potrebna dokumentacija:Zemljišno-knjižni izvadak (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci); Kopija katastarskog plana (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci); Urbanistička saglasnost; Mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona o tome da li je objekat u zoni gdje je predviđena gradnja; Ugovor o zakupu (ako objekat nije u vlasništvu; Kantonalna administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM + 8,00 KM za izdavanje rješenja;
Šta je potrebno od dokumentacije za izdavanje vodnih akata?
Odgovor:
U zahtjevima (obrasci) koji su dostupni na web stranici Ministarstva i na protokolu Kantona definirano je šta je potrebno od dokumentacije za izdavanje vodnih akata (prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost, vodna dozvola)
Da li se može izvršiti zamjena šume i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu za šumsko zemljište u državnom vlasništvu?
Odgovor:
Ne može, jer važećim Zakonom o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13) nije propisana mogućnost zamjene šume i šumskog zemljišta u privatnom vlasništu za šumsko zemljište u državnom vlasništvu.
Šta je potrebno dostaviti u prilogu zahtjeva za krčenje šume odnosno za promjenu namjene šumskog zemljišta?
Odgovor:
Članom 52. Zakona o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/13) propisano je da zahtjev za krčenje šuma odnosno za promjenu namjene šumskog zemljišta može podnijeti vlasnik ili koncesionar ukoliko se radi o izgradnji objekata planiranih važećim Planom prostornog uređenja. U prilogu zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: izvadak iz važećeg plana prostornog uređenja, izvadak iz zemljišnih knjiga i kopiju katastarskog plana, koncesioni ugovor ako se radi o koncesiji, okolišnu saglasnost u skladu sa propisima o zaštiti okoliša, saglasnost organa nadležnog za zaštitu historijskog i prirodnog naslijeđa, saglasnost organa nadležnog za vodoprivredu, i procjenu visine troškova podizanja i održavanja novih šuma na površini koja je predmet krčenja sa tržišnom vrijednosti drveta koje se dobije sječom, urađenu od strane kantonalne uprave za šumarstvo.
Koji vid proizvoda u animalnoj proizvodnji je najbolji, najrentabilniji i ima najveću finansijsku dobit?
Odgovor:
Najrentabilniji proizvod u animalnoj proizvodnji je onaj koji se proizvodi svaki dan, plasira i proda na tržištu, kao što su mlijeko, jaje itd.
Koje pasmine krava su najbolje za proizvodnju mlijeka i mesa?
Odgovor:
U razgovoru sa strankom nastoji se doći do podataka i to: kojim zemljišnim površinama stranka raspolaže, na kojem dijelu kantona se to zemljište nalazi, kakav objekat posjeduje i kakva iskustva ima u bavljenju tom proizvodnjom. Nakon dobivenih informacija stranci se predlaže vrsta i pasmina životinja koja je najbolja za to područje. Obično se preporučuju pasmine životinja koje posjeduju pedigre.
Kakvi objekti za smještaj krava, ovaca i drugih domaćih životinja trebaju da budu?
Odgovor:
Najbitnije je da su objekti za smještaj urađeni stručno, da imaju dobar prilaz, da zadovoljavaju prostorne karakteristike koje su različite za svaku pasminu domaćih životinja, da objekat ima vlastitu vodu, dovoljno svjetlosti i da je prozračan.
Vrsta i način ishrane domaćih životinja?
Odgovor:
Kod ishrane životinja je najvažnije da se hrana koju sprema farmer kosi na vrijeme i da se tokom pripreme i spremanja hrane izgubi što manje hranljivih sastojaka.
Gdje se mogu kupiti dnevne, vikend i godišnje ribolovne dozvole?
Odgovor:
Dnevne, vikend i godišnje ribolovne dozvole se mogu kupiti u sportskim ribolovnim udruženjima.
Koji je postupak dodjele koncesije?
Odgovor:
Predmeti koncesije koji su u nadležnosti Kantona Sarajevo, propisani su članom 6. Zakona. Ministarstva su dužna izraditi srednjoročni i godišnji plan dodjele koncesija. Na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo, za određeno dobro donosi odluku o pristupanju dodjeli koncesije, a na osnovu srednjoročnog i godišnjeg plana dodjele koncesija. Prije početka postupka dodjele koncesije, davalac koncesije imenuje Komisiju iz redova istaknutih stručnjaka, zavisno od predmeta koncesije, koja priprema tekst javnog poziva. Koncesor, na prijedlog Komisije donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ako su ispunjeni svi kriteriji i uslovi utvrđeni u javnom pozivu.
Koji je postupak dodjele koncesije - samoinicijativna ponuda?
Odgovor:
U slučaju da privredno društvo podnese zahtjev za dodjelu koncesije, za koju nije raspisan javni poziv, a nije obuhvaćena planskim dokumentima iz člana 7. Zakona, Vlada Kantona formira komisiju iz člana 13. Zakona, koja procjenjuje da li postoji javni interes za dodjelu koncesije. Uz zahtjev privredno društvo obavezno dostavlja: studiju opravdanosti dodjele koncesije, izvod iz prostorno-planskog dokumenta, suglasnost općinskog vijeća, kao i dokumente specifične za oblast koncesije. Komisija koja procjenjuje postojanje/nepostojanje javnog interesa, pri samoj procjeni uzima u obzir naročito: da je projekat koji je predmet koncesije ostvariv samo u slučaju ako se koristi proces, projektovanje, metodologija ili koncept istraživanja, na koja isključiva prava polaže ponuđač da je riječ o hitnom pružanju usluga ili postojanja infrastrukture za javnu upotrebu. U slučaju da Komisija procijeni da je dodjela koncesije javni interes, dostavlja prijedlog odluke o postojanju javnog interesa Vladi Kantona Sarajevo. Nakon što Vlada Kantona Sarajevo donese odluku o postojanju javnog interesa, resorno Ministarstvo podnosi zahtjev Vladi Kantona Sarajevo za dobijanje ovlaštenja za pregovore sa ponuđačem. Vlada Kantona Sarajevo može odbiti davanje ovlaštenja za pregovore u slučaju kada samoinicijativna ponuda nije predviđena članom 7. Zakona (planski pristup), ali ako ocijeni njenu opravdanost, postupak dodjele koncesije se provodi u skladu sa procedurom predviđenom Zakonom. U slučaju da Komisija i Vlada Kantona Sarajevo ocijene, da ne postoji javni interes za dodjelu koncesije, o tome će odlukom o odbijanju zahtjeva obavijestiti podnosioca samoinicijativne ponude.