Sektor za ekonomsko-finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Sektor za ekonomsko – finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala vrši poslove koji se odnose na: praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz nadležnosti sektora; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; pripremu i izradu budžeta, rebalansa budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) u saradnji sa drugim sektorima, Upravom za šumarstvo i Direkcijom za turizam u Ministarstvu; izvršenje i praćenje izvršenja budžeta; izradu analiza i programa iz nadležnosti sektora; obradu faktura i izradu naloga za plaćanje; izradu kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja; izradu ugovora i sporazuma iz nadležnosti sektora; pripremanje i izradu informacija, izvještaja i programa rada sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku sprovođenja Anexa “G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za područje Kantona Sarajevo; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu iz oblasti privatizacije iz nadležnosti Ministarstva; praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Ministarstva za koja nije uspješno okončan postupak privatizacije i koja će biti u postupku privatizacije; praćenje rada i drugih privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Ministarstva; praćenje rada javnih preduzeća "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo, "Veterinarska stanica Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, "ZOI'84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo i Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo;  prikupljanje, sređivanje, obradu podataka i vođenje evidencija iz nadležnosti sektora; poslove administrativnog sistema e - Pisarnice, informaciono - dokumentacione  i administrativno - tehničke poslove koji se odnose na oblasti u nadležnosti Ministarstva.