Sektor za ekonomsko-finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Sektor za ekonomsko-finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i prečišćenih tekstova propisa koje donosi ministar; davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Ministarstva povodom upita građana, organa uprave, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo; pripremanje i izrada informacija koje se odnose na normativno-pravne poslove iz nadležnosti Ministarstva; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu; izradu izvještaja Ministarstva o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku; izradu izjašnjenja na žalbe i tužbe, kao i vršenje druge pisane korespodencije sa Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo i pravosudnim institucijama; praćenje rada javne ustanove; praćenje rada javnih preduzeća; izradu ugovora i sporazuma; vrši poslove koji se odnose na pripremu i izradu budžeta, rebalansa budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) iz djelokruga Ministarstva; izvršenje i praćenje izvršenja Budžeta; izrada analiza i programa iz oblasti finansija; koordiniranje sa sektorima Ministarstva, budžetskim korisnicima u okviru Ministarstva i sa Ministarstvom finansija Kantona Sarajevo prilikom izrade i izvršavanja budžeta; obrada faktura i izrada naloga za plaćanje; izrada kvartalnih finansijskih izvještaja; praćenje propisa iz oblasti finansija; učestvovanje u izradi propisa i drugih pravnih akata iz oblasti finansija, te zadatke koji proizlaze iz zakona i podzakonskih akata i druge stručne poslove koji se odnose na oblasti u nadležnosti Ministarstva.