Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije vrši poslove koji se odnose na pripremu i izradu budžeta, rebalansa budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) iz djelokruga Ministarstva, izvršenje i praćenje izvršenja Budžeta, vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, promociju investicionih potencijala i konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo, koordiniranje privrednog foruma Kantona, izradu i realizaciju projekata Ministarstva, izradu analiza i programa iz oblasti finansija, koordiniranje sa sektorima Ministarstva, budžetskim korisnicima u okviru Ministarstva i sa Ministarstvom finansija Kantona Sarajevo, obradu faktura i izradu naloga za plaćanje, izradu kvartalnih finansijskih izvještaja, praćenje zakonodavne regulative iz oblasti finansija, učestvovanje u izradi pravnih akata i propisa iz oblasti finansija, administrativno tehničke poslove, te zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih akata i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.