Organizacija ministarstva

(1) Osnovne organizacione jedinice Ministarstva su: 

a) Sektor za ekonomsko - finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala,

b) Sektor za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije,

c) Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo. 

 

(2) Unutrašnje organizacione jedinice u sastavu sektora su: 

a) u Sektoru za ekonomsko - finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala su: 

1) Odjeljenje za ekonomsko - finansijske poslove, 

2) Odjeljenje za praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala i 

3) Odjeljenje za upravljanje imovinom prema Anexu "G" Sporazuma o sukcesiji.

 

b) u Sektoru za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije su: 

1) Odjeljenje za energetiku i industriju, 

2) Odjeljenje za poduzetništvo, 

3) Odjeljenje za investicije i 

4) Odjeljenje za pravne poslove,
 

c) u Sektoru za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo su: 

1) Odjeljenje za poljoprivredu, 

2) Odjeljenje za vodoprivredu, 

3) Odjeljenje za veterinarstvo i šumarstvo, 

4) Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove i 

5) Odjeljenje za pravne poslove. 

 

(3) U sastavu Ministarstva je: 

a) Uprava za šumarstvo i 

b) Direkcija za turizam.

 

Sektor za ekonomsko – finansijske i stručne poslove i praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala vrši poslove koji se odnose na: praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz nadležnosti sektora; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; pripremu i izradu budžeta, rebalansa budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) u saradnji sa drugim sektorima, Upravom za šumarstvo i Direkcijom za turizam u Ministarstvu; izvršenje i praćenje izvršenja budžeta; izradu analiza i programa iz nadležnosti sektora; obradu faktura i izradu naloga za plaćanje; izradu kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja; izradu ugovora i sporazuma iz nadležnosti sektora; pripremanje i izradu informacija, izvještaja i programa rada sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku sprovođenja Anexa “G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine za područje Kantona Sarajevo; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu iz oblasti privatizacije iz nadležnosti Ministarstva; praćenje rada privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Ministarstva za koja nije uspješno okončan postupak privatizacije i koja će biti u postupku privatizacije; praćenje rada i drugih privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Ministarstva; praćenje rada javnih preduzeća "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo, "Veterinarska stanica Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, "ZOI'84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo i Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo;  prikupljanje, sređivanje, obradu podataka i vođenje evidencija iz nadležnosti sektora; poslove administrativnog sistema e - Pisarnice, informaciono - dokumentacione  i administrativno - tehničke poslove koji se odnose na oblasti u nadležnosti Ministarstva.

Sektor za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije vrši stručne poslove koji se odnose na: uslove privređivanja i ekonomskog položaja poslovnih subjekata; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz nadležnosti sektora; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; rješavanje upravnih stvari u prvom i drugom stepenu iz nadležnosti sektora; izradu ugovora i drugih akata iz nadležnosti sektora; izradu analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; izradu godišnjeg energetskog bilansa i praćenje njegovog ostvarenja; praćenje korištenja prirodnih resursa na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; praćenje stanja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje stanja u oblastima proizvodnje i uslužnih djelatnosti; predlaganje programa razvoja i drugih programa u oblasti poduzetništva; predlaganje programa za razvoj poslovnih zona; promociju investicionih potencijala i konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo; koordiniranje privrednog foruma Kantona Sarajevo; koordiniranje procesom evropskih integracija; prijavu projekata u program javnih investicija i drugi poslovi koji se odnose na programiranje razvoja; učestovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; praćenje cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevo sa drugim kantonima; izvršavanje poslova iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na oblasti trgovine i ugostiteljstva; praćenje investicionih ulaganja; praćenje rada Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” i druge poslove iz nadležnosti sektora. 

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši stručne poslove koji se odnose na: izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; praćenje propisa iz nadležnosti sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku iz nadležnosti sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu upravnom postupku iz nadležnosti sektora; razvoj i unapređenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unapređenje stočarstva; predlaganje pravaca razvoja stočarstva; davanje stručnih savjeta za unaprjeđenje poljoprivrednih gazdinstava, te primjenu novih tehnoloških procesa u oblima biljne i ratarske proizvodnje i stočarstva; uređivanje režima voda; zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja; praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrolu zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unapređenje veterinarstva; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva; uzgoj i zaštita šuma; razvoj i unapređenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; predlaganje mjera za zaštitu divljači; stručno učestvovanje u izradi propisa i ugovora iz oblasti koje su u nadležnosti sektora; izradu analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; stručno praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora i druge poslove iz nadležnosti sektora.
                                                                                                                                                                    

Direkcija za turizam vrši stručne i s njima povezane upravne poslove koji se odnose na razvoj turizma na području Kantona i razvoj turističkih područja od značaja za Kanton; predlaže mjere za razvoj turizma i razvoj privatnog sektora u turizmu; formira turističke zone radi valorizacije nacionalnih parkova i zaštićenih zona sa turističkog aspekta i valorizacije njihovih ekonomskih prednosti; prati investicione tokove i informiše potencijalne investitore sa mogućnostima ulaganja u turizam na području Kantona; predlaže mjere za unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu; predlaže i prati projekte iz oblasti turizma koji se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i turističkih destinacija na području Igman – Bjelašnica; vodi postupak dodjele predmeta koncesije iz oblasti turizma, vodi postupak izdavanja licenci putničkim agencijama-organizatorima putovanja; analizira turističke tokove na domaćem i inostranom tržištu; obavlja i druge poslove od značaja za razvoj turizma.                                                                                                                                                               

Uprava za šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podatka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju šuma; vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona; priprema Kantonalni šumsko razvojni plan; prati dinamiku poslova koji se odnose na izradu šumskogospodarskih osnova i njihovu realizaciju; vodi evidencije objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja; obavlja poslova izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma; ustupa poslove Kantonalnom šumsko privrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obaveza; prati realizaciju programa integralne zaštite šuma; učestvuje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumskogospodarskih područja; izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa; prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda; izrađuje godišnji plan rada; finansijski plan i godišnji izvještaj; vrši i druge stručne poslove iz nadležnosti Uprave za šumarstvo, a koje proizlaze iz Zakona o šumama.