Organizacija ministarstva

Osnovne i unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva su:

 

Sektor za pravne i ekonomsko - finansijske poslove

  • Odjeljenje za pravne poslove i upravno rješavanje

  • Odjeljenje za ekonomsko - finansijske poslove

 

Sektor za stručne i administrativno - tehničke poslove

 

Sektor za energetiku, industriju, vodoprivredu, poduzetništvo i investicije

  • Odjeljenje za energetiku i industriju

  • Odjeljenje za vodoprivredu

  • Odjeljenje za poduzetništvo i investicije

 

Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

  • Odjeljenje za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

  • Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove

 

U sastavu Ministarstva je:

  • Uprava za šumarstvo

  • Direkcija za turizam

 

Sektor za pravne i ekonomsko - finansijske poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i prečišćenih tekstova propisa koje donosi ministar; davanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Ministarstva povodom upita građana, organa uprave, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo; pripremanje i izrada informacija koje se odnose na normativno-pravne poslove iz nadležnosti Ministarstva; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku; vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu; izradu izvještaja Ministarstva o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku; izradu izjašnjenja na žalbe i tužbe, kao i vršenje druge pisane korespodencije sa Pravobranilaštvom Kantona Sarajevo i pravosudnim institucijama; praćenje rada javne ustanove; praćenje rada javnih preduzeća; izradu ugovora i sporazuma; vrši poslove koji se odnose na pripremu i izradu budžeta, rebalansa budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) iz djelokruga Ministarstva; izvršenje i praćenje izvršenja Budžeta; izrada analiza i programa iz oblasti finansija; koordiniranje sa sektorima Ministarstva, budžetskim korisnicima u okviru Ministarstva i sa Ministarstvom finansija Kantona Sarajevo prilikom izrade i izvršavanja budžeta; obrada faktura i izrada naloga za plaćanje; izrada kvartalnih finansijskih izvještaja; praćenje propisa iz oblasti finansija; učestvovanje u izradi propisa i drugih pravnih akata iz oblasti finansija, te zadatke koji proizlaze iz zakona i podzakonskih akata i druge stručne poslove koji se odnose na oblasti u nadležnosti Ministarstva.

 

Sektor za stručne i administrativno – tehničke poslove vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: rješavanje u upravnim stvarima u drugostepenom upravnom postupku iz oblasti privatizacije; praćenje rada privrednih društava za koja nije okončan postupak privatizacije; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; izradu informacija, izvještaja i programa rada sektora; prikupljanje, sređivanje i obradu podataka za vršenje pojedinih informaciono - dokumentacionih poslova; poslove administrativnog sistema e - Pisarnice i druge stručne i administrativno - tehničke poslove koji se odnose na oblasti u nadležnosti Ministarstva.

Sektor za energetiku, industriju, vodoprivredu, poduzetništvo i investicije vrši stručne poslove koji se odnose na: uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz oblasti sektora; stručno učestvovanje u izradi zakona, drugih propisa i općih akata; stručno učestvovanje u izradi ugovora i drugih akata; izrada analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; učestvovanje u izradi godišnjeg ukupnog energetskog bilansa i praćenje ostvarenja; predlaganje distribucije energije i energenata; praćenje korištenja prirodnih bogatstava na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja sa resornim ministarstvima; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; uređivanje režima voda; zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja; praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda; usmjeravanje finansijskih sredstava i njihovih izvora radi pokretanja proizvodnje; privatizacija i praćenje efekata privatizacije; praćenje rada privrednih društava za koja nije okončan postupak privatizacije; praćenje programskog prestruktuiranja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje i usmjeravanje samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i u oblasti uslužnih djelatnosti; utvrđuje programe za pokretanje poduzetništva i obrta; praćenje i analiziranje vlasničko-organizaciono prestruktuiranje privrede i predlaganje mjera za njihovo unapređenje; promocija investicionih potencijala i konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo; koordiniranje privrednog foruma Kantona; izrada, praćenje i realizacija projekata Ministarstva; oblast javno-privatnog partnerstva; oblast javnih nabavki; proces evropskih integracija; prijava projekata iz nadležnosti Ministarstva u Program javnih investicija Kantona Sarajevo; praćenje investicionih projekata i predlaganje pravaca, prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede; obavljanje stručnih poslova koji se odnose na osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i kapitala, unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji BiH, promet roba i usluga unutar Kantona, bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona, praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona; učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; kontrola cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevo sa drugim kantonima; praćenje rada proizvodnih i uslužnih društava iz oblasti trgovine i ugostiteljstva; praćenje i analiziranje kretanja potrošnje i efekata u ugostiteljstvu; praćenje ulaganja stranih lica u domaće subjekte; praćenje rada javne ustanove; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora i druge poslove iz nadležnosti sektora.

Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši stručne poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unapređenje stočarstva; pradlaganje pravaca razvoja stočarstva; stručno učestvovanje u izradi propisa i ugovora iz oblasti koje su u djelokrugu sektora; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrola zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unapređenje veterinarstva; izrada analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; stručno praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva; uzgoj i zaštita šuma; pošumljavanje degradiranih šuma i goleti; razvoj i unapređenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; predlaganje mjera za zaštitu divljači; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora i drugi poslovi iz nadležnosti sektora.

Odjeljenje za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši stručne poslove iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; prati i procjenjuje stanje u oblasti poljoprivrede i veterinarstva; planira i predlaže pravce i mjere za razvoj i unapređenje poljoprivrede i veterinarstva; prati rad javnih preduzeća iz nadležnosti sektora; prati efekte ulaganja i priprema izvještaje, analize i informacije iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva.

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove vrši poljoprivredne stručne poslove iz oblasti biljne proizvodnje, stočarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; poduzima mjere za zaštitu i poboljšanje biljne proizvodnje i stočarstva; utvrđuje pravo na ostvarivanje podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji neposrednim uvidom na terenu; vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku; vodi registre prikupljenih podataka; djeluje savjetodavno na terenu; radi na unapređivanju primarne poljoprivredne proizvodnje i primjeni znanstvenih dostignuća iz tih oblasti i priprema izvještaje, analize i informacije iz oblasti koja je u nadležnosti ovog odjeljenja.