Sektor za energetiku, vodoprivredu, poduzetništvo i ugostiteljstvo

Sektor za energetiku, vodoprivredu, poduzetništvo i ugostiteljstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava; usmjeravanje finansijskih sredstava i njihovih izvora radi pokretanja proizvodnje; analizu vlasničko-organizacione strukture; privatizacija i praćenje efekata privatizacije; praćenje programskog prestruktuiranja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; predlaganje pravaca, prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz oblasti sektora; izrada zakona, drugih propisa i općih akata; izrada ugovora i drugih akata, analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje i usmjeravanje samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i u oblasti uslužnih djelatnosti; utvrđuje programe za pokretanje poduzetništva i obrta; praćenje i usmjeravanje rada samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i uslužnih djelatnosti; praćenje i analiziranje vlasničko - organizaciono prestruktuiranje privrede i predlaganje mjera za njihovo unapređenje; predlaganje pravaca, prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede; učestvovanje u izradi godišnjeg ukupnog energetskog bilansa i praćenje ostvarenja; predlaganje distribucije energije i energenata; praćenje korištenja prirodnih bogatstava na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja sa resornim ministarstvima; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; uređivanje režima voda; zaštite voda i vodotoka od zagađivanja, praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i kapitala, unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji BiH, promet roba i usluga unutar Kantona, bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona, praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona; učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; kontrola cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevo sa drugim kantonima; praćenje rada proizvodnih i uslužnih društava iz oblasti trgovine i ugostiteljstva; praćenje i analiziranje kretanja potrošnje i efekata u ugostiteljstvu; praćenje ulaganja stranih lica u domaće subjekte; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora; ovjera trgovačkih knjiga i druge poslove iz nadležnosti sektora.