Organizacija Uprave

Uprava za šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje podatka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju šuma; vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona; priprema Kantonalni šumsko razvojni plan; prati dinamiku poslova koji se odnose na izradu šumskogospodarskih osnova i njihovu realizaciju; vodi evidencije objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja; obavlja poslova izvještajno-dojavne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma; obezbjeđuje neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske službe; ustupa poslove Kantonalnom šumsko privrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i prati izvršenje ugovorenih obaveza; prati realizaciju programa integralne zaštite šuma; prati ekonomsko stanje šumarstva na području Kantona; učestvuje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumskogospodarskih područja; izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa; prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda; izrađuje godišnji plan rada; finansijski plan i godišnji izvještaj; vrši i druge stručne poslove iz nadležnosti Uprave za šumarstvo, a koje proizlaze iz Zakona o šumama.
Osnovne organizacione jedinice Uprave su:
 
      a) Odjeljenje za područje općine Trnovo,
      b) Odjeljenje za područje općina Ilidža i Hadžići,
      c) Odjeljenje za područje općine Ilijaš,
      d) Odjeljenje za područje općina Stari grad, Centar, Novi grad, Novo Sarajevo i Vogošća.
 
Odjeljenje za područje općine Trnovo, Odjeljenje za područje općina Ilidža i Hadžići, Odjeljenje za područje općine Ilijaš i Odjeljenje za područje općina Stari grad, Centar, Novi grad, Novo Sarajevo i Vogošća, vrše stručne poslove koji se odnose na doznake, primanje i premjeravanje, izdavanje otpremnog iskaza, planiranje šumsko-uzgojnih radova, čuvanje i zaštitu šuma, vođenje evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama predviđenim šumsko - razvojnim planovima, šumskogospodarskom osnovom i projektom za izvođenje, obavljaju druge poslove i zadatake koji proizilaze iz zakona ili po nalogu direktora.
 
U Upravi za šumarstvo izvan organizacionih jedinica obavljaju se sljedeći poslovi: stručni savjetnik za normativno - pravne poslove, stručni savjetnik za ekonomsko – finansijske poslove, stručni savjetnik za plan i analizu iz oblasti šumarstva, stručni savjetnik za uzgoj i zaštitu šuma, stručni saradnik za upravne poslove, viši referent za geodetske poslove, viši referent za šumsko – kazneni registar, plan i analizu, viši referent – tehnički sekretar, viši referent – operator.