Sektor za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije

Sektor za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije vrši stručne poslove koji se odnose na: uslove privređivanja i ekonomskog položaja poslovnih subjekata; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz nadležnosti sektora; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; rješavanje upravnih stvari u prvom i drugom stepenu iz nadležnosti sektora; izradu ugovora i drugih akata iz nadležnosti sektora; izradu analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; izradu godišnjeg energetskog bilansa i praćenje njegovog ostvarenja; praćenje korištenja prirodnih resursa na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; praćenje stanja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje stanja u oblastima proizvodnje i uslužnih djelatnosti; predlaganje programa razvoja i drugih programa u oblasti poduzetništva; predlaganje programa za razvoj poslovnih zona; promociju investicionih potencijala i konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo; koordiniranje privrednog foruma Kantona Sarajevo; koordiniranje procesom evropskih integracija; prijavu projekata u program javnih investicija i drugi poslovi koji se odnose na programiranje razvoja; učestovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; praćenje cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevo sa drugim kantonima; izvršavanje poslova iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose na oblasti trgovine i ugostiteljstva; praćenje investicionih ulaganja; praćenje rada Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” i druge poslove iz nadležnosti sektora.