Sektor za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije

Sektor za energetiku, industriju, poduzetništvo i investicije vrši stručne poslove koji se odnose na: uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz oblasti sektora; stručno učestvovanje u izradi zakona, drugih propisa i općih akata; stručno učestvovanje u izradi ugovora i drugih akata; izrada analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; učestvovanje u izradi godišnjeg ukupnog energetskog bilansa i praćenje ostvarenja; predlaganje distribucije energije i energenata; praćenje korištenja prirodnih bogatstava na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja sa resornim ministarstvima; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursausmjeravanje finansijskih sredstava i njihovih izvora radi pokretanja proizvodnje; privatizacija i praćenje efekata privatizacije; praćenje rada privrednih društava za koja nije okončan postupak privatizacije; praćenje programskog prestruktuiranja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje i usmjeravanje samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i u oblasti uslužnih djelatnosti; utvrđuje programe za pokretanje poduzetništva i obrta; praćenje i analiziranje vlasničko-organizaciono prestruktuiranje privrede i predlaganje mjera za njihovo unapređenje; promocija investicionih potencijala i konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo; koordiniranje privrednog foruma Kantona; izrada, praćenje i realizacija projekata Ministarstva; oblast javno-privatnog partnerstva; oblast javnih nabavki; proces evropskih integracija; prijava projekata iz nadležnosti Ministarstva u Program javnih investicija Kantona Sarajevo; praćenje investicionih projekata i predlaganje pravaca, prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede; obavljanje stručnih poslova koji se odnose na osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i kapitala, unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji BiH, promet roba i usluga unutar Kantona, bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona, praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona; učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; kontrola cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevo sa drugim kantonima; praćenje rada proizvodnih i uslužnih društava iz oblasti trgovine i ugostiteljstva; praćenje i analiziranje kretanja potrošnje i efekata u ugostiteljstvu; praćenje ulaganja stranih lica u domaće subjekte; praćenje rada javne ustanove; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora i druge poslove iz nadležnosti sektora.