Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na razvoj i unapređenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unapređenje stočarstva; pradlaganje pravaca razvoja stočarstva; izrada propisa iz oblasti stočarstva; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrola zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unapređenje veterinarstva; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva; uzgoj i zaštita šuma; pošumljavanje degradiranih šuma i goleti; razvoj i unapređenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; predlaže mjere za zaštitu divljači; planiranje ulaganja finansijskih sredstava i ulaganje u poljoprivredu, stočarstvo, veterinarstvo i šumarstvo; izrada propisa, ugovora, analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora.

Odjeljenje poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva vrši upravne i stručne poslove iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; prati i procjenjuje stanje u oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva; planira i predlaže pravce i mjere za razvoj i unapređenje poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva; prati efekte ulaganja i priprema izvještaje i analize iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva.

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove vrši poljoprivredne stručne poslove iz oblasti biljne proizvodnje, stočarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; poduzima mjere za zaštitu i poboljšanje biljne proizvodnje i stočarstva; utvrđuje pravo na ostvarivanje podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji neposrednim uvidom na terenu; vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku; vodi registre prikupljenih podataka; djeluje savjetodavno na terenu; radi na unapređivanju primarne poljoprivredne proizvodnje i primjeni znanstvenih dostignuća iz tih oblasti.