Organizacija ministarstva

Osnovne organizacione jedinice Ministarstva su:

  • Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije;

  • Sektor za energetiku, vodoprivredu, poduzetništvo i ugostiteljstvo;

  • Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo;

 

Unutrašnje organizacione jedinice u sastavu Sektora za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo su:

  • Odjeljenje poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva;

  • Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove;

 

U sastavu Ministarstva je:

  • Uprava za šumarstvo;

  • Direkcija za turizam;

 

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije

Sektor za ekonomsko - finansijske poslove i investicije vrši poslove koji se odnose na pripremu i izradu budžeta, rebalansa budžeta i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) iz djelokruga Ministarstva, izvršenje i praćenje izvršenja Budžeta, vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, promociju investicionih potencijala i konkurentskih prednosti Kantona Sarajevo, koordiniranje privrednog foruma Kantona, izradu i realizaciju projekata Ministarstva, izradu analiza i programa iz oblasti finansija, koordiniranje sa sektorima Ministarstva, budžetskim korisnicima u okviru Ministarstva i sa Ministarstvom finansija Kantona Sarajevo, obradu faktura i izradu naloga za plaćanje, izradu kvartalnih finansijskih izvještaja, praćenje zakonodavne regulative iz oblasti finansija, učestvovanje u izradi pravnih akata i propisa iz oblasti finansija, administrativno tehničke poslove, te zadatke koji proizilaze iz zakona i podzakonskih akata i druge stručne poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovoj oblasti.

 

Sektor za energetiku, vodoprivredu, poduzetništvo i ugostiteljstvo

Sektor za energetiku, vodoprivredu, poduzetništvo i ugostiteljstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava; usmjeravanje finansijskih sredstava i njihovih izvora radi pokretanja proizvodnje; analizu vlasničko-organizacione strukture; privatizacija i praćenje efekata privatizacije; praćenje programskog prestruktuiranja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; predlaganje pravaca, prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede; praćenje i izvršavanje federalnih i kantonalnih propisa iz oblasti sektora; izrada zakona, drugih propisa i općih akata; izrada ugovora i drugih akata, analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje i usmjeravanje samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i u oblasti uslužnih djelatnosti; utvrđuje programe za pokretanje poduzetništva i obrta; praćenje i usmjeravanje rada samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i uslužnih djelatnosti; praćenje i analiziranje vlasničko - organizaciono prestruktuiranje privrede i predlaganje mjera za njihovo unapređenje; predlaganje pravaca, prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede; učestvovanje u izradi godišnjeg ukupnog energetskog bilansa i praćenje ostvarenja; predlaganje distribucije energije i energenata; praćenje korištenja prirodnih bogatstava na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja sa resornim ministarstvima; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; uređivanje režima voda; zaštite voda i vodotoka od zagađivanja, praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i kapitala, unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji BiH, promet roba i usluga unutar Kantona, bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona, praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona; učestvovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; kontrola cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona Sarajevo sa drugim kantonima; praćenje rada proizvodnih i uslužnih društava iz oblasti trgovine i ugostiteljstva; praćenje i analiziranje kretanja potrošnje i efekata u ugostiteljstvu; praćenje ulaganja stranih lica u domaće subjekte; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora; ovjera trgovačkih knjiga i druge poslove iz nadležnosti sektora.

Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo

Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na razvoj i unapređenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unapređenje stočarstva; pradlaganje pravaca razvoja stočarstva; izrada propisa iz oblasti stočarstva; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrola zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unapređenje veterinarstva; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva; uzgoj i zaštita šuma; pošumljavanje degradiranih šuma i goleti; razvoj i unapređenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; predlaže mjere za zaštitu divljači; planiranje ulaganja finansijskih sredstava i ulaganje u poljoprivredu, stočarstvo, veterinarstvo i šumarstvo; izrada propisa, ugovora, analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora.

Odjeljenje poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva vrši upravne i stručne poslove iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; prati i procjenjuje stanje u oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva; planira i predlaže pravce i mjere za razvoj i unapređenje poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva; prati efekte ulaganja i priprema izvještaje i analize iz oblasti poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva.

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove vrši poljoprivredne stručne poslove iz oblasti biljne proizvodnje, stočarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; poduzima mjere za zaštitu i poboljšanje biljne proizvodnje i stočarstva; utvrđuje pravo na ostvarivanje podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji neposrednim uvidom na terenu; vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku; vodi registre prikupljenih podataka; djeluje savjetodavno na terenu; radi na unapređivanju primarne poljoprivredne proizvodnje i primjeni znanstvenih dostignuća iz tih oblasti.