Organizacija ministarstva

Ministarstvo privrede vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, veterinarstva, industrije i energetike, obrta, korišćenja prirodnih bogatstava, kantonalnog turizma i turističkih resursa, trgovine i ugostiteljstva.

Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica

Sektor za industriju i energetiku

Sektor za industriju i energetiku vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na uslove privređivanja i ekonomskog položaja privrednih društava; usmjeravanje finansijskih sredstava i njihovih izvora radi pokretanja proizvodnje; analizu vlasničko – organizacione strukture; privatizacija i praćenje efekata privatizacije; praćenje programskog prestruktuiranja privrede i predlaganje mjera za njeno unapređenje uvažavajući specifičnosti na području Kantona Sarajevo; predlaganje pravaca, prioriteta i dinamike investiranja u svrhu ubrzanja razvoja privrede; praćenje provođenja i izvršenja federalnih i kantonalnih propisa; učestvovanje u pripremi zakona; drugih propisa i opštih akata; izrada analiza, studija, informacija, izvještaja i drugih materijala; praćenje sistemskih rješenja regulisanih zakonima u oblasti poduzetništva i privatne inicijative; praćenje i usmjeravanje samostalnih privrednika (obrtnika) u oblasti robne proizvodnje i u oblasti uslužnih djelatnosti; učestvovanje u izradi strategije razvoja energetike Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi godišnjeg ukupnog energetskog bilansa i praćenje ostvarenja; predlaganje distribucije energije i energenata; praćenje korištenja prirodnih bogatstava na nivou Kantona Sarajevo; učestvovanje u izradi i utvrđivanju programa geoloških istraživanja sa resornim ministarstvima; učestvovanje u pripremi programa obnove i razvoja rudnih i prirodnih resursa; izrada rješenja u prvom stepenu i rješenja po žalbama stranaka u upravnim stvarima u drugom stepenu i druge poslove iz nadležnosti sektora.

Sektor za trgovinu i ugostiteljstvo

Sektor za trgovinu i ugostiteljstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja slobodnog kretanja roba i kapitala; unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji; promet roba i usluga unutar Kantona; bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona; praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona; učestvuje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite domaće proizvodnje; kontrola cijena proizvoda i usluga; zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima; praćenje rada proizvodnih i uslužnih društava iz oblasti trgovine i ugostiteljstva; privatizacija sa praćenjem efekata privatizacije; praćenje provođenja i izvršavanja zakona iz oblasti ugostiteljstva; praćenje i analiziranje kretanja potrošnje i efekata u ugostiteljstvu; ulaganja stranih lica u domaće subjekte; praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora; radni odnosi; praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; pripremanje propisa iz oblasti sektora; davanje mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga rada sektora; izrada ugovora i drugih akata, izrada analiza, studija, izvještaja, informacija i drugih materijala iz ove oblasti; izrada rješenja u prvom stepenu i rješenja po žalbama stranaka u upravnim stvarima; ovjera trgovačkih knjiga, knjiga žalbi i knjiga gostiju; i druge poslove iz nadležnosti sektora.

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na razvoj i unapređenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unapređenje stočarstva; pradlaganje pravaca razvoja stočarstva; izrada propisa iz oblasti stočarstva; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrola zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoj i unapređenje veterinarstva; uređivanje režima voda; zaštite voda i vodotoka od zagađivanja, praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda; zaštita od voda; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva; uzgoj i zaštita šuma; pošumljavanje degradiranih šuma i goleti; razvoj i unapređenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; predlaže mjere za zaštitu divljači; planiranje ulaganja finansijskih sredstava i ulaganje u poljoprivredu, stočarstvo, veterinarstvo, vodoprivredu i šumarstvo; izrada propisa, analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; izrada ugovora i drugih propisa; rješavanje po žalbama u drugom stepenu, praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora.

Odjeljenje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vrši upravne i stručne poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; prati i procjenjuje stanje u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; planira i predlaže pravce I mjere za razvoj i unapređenje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; prati efekte ulaganja i priprema izvještaje i analize iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove vrši poljoprivredne stručne poslove iz oblasti ratarstva, voćarstva, stočarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; poduzima mjere za zaštitu i poboljšanje ratarstva, voćarstva i stočarstva; utvrđuje pravo na ostvarivanje podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji neposrednim uvidom na terenu; rješava u prvom stepenu; vodi registre prikupljenih podataka; djeluje savjetodavno na terenu; radi na unapređivanju primarne poljoprivredne proizvodnje i primjeni znanstvenih dostignuća iz tih oblasti.