Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-122
Fax: +387(0)33 562-226
mp@mp.ks.gov.ba
ID broj:
4200665710002

MINISTAR
Muharem ŠABIĆ
Telefon: +387(0)33 562-121
ministar@mp.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Samir SOFO
Telefon: +387(0)33 562-123
samir.sofo@mp.ks.gov.ba

Sektor za industriju i energetiku

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-120

Sektor za trgovinu i ugostiteljstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Telefon: +387(0)33 562-125

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

POMOĆNIK MINISTRA
Ljubica LIVAJA MITROVIĆ
Telefon: +387(0)33 562 141

Uprava za šumarstvo

Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Telefon: +387(0)33 550-285
Fax: +387(0)33 443-189
ku-sume1@bih.net.ba

DIREKTOR
Samir FAZLIĆ mr.sc
Telefon: +387(0)33 550-285

ODJELJENJE SARAJEVO
Adresa: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21/IV
Šef odjeljenja
Kazaz MIDHAT dipl.ing.šum
Telefon: +387(0)33 550-285

ODJELJENJE HADŽIĆI I ILIDŽA
Adresa: Hadžići, Hadželi 1
Šef odjeljenja
Almir TANOVIĆ, dipl.ing.šum
Telefon: +387(0)33 428-561

ODJELJENJE TRNOVO
Adresa: Trnovo, Trnovo bb
Šef odjeljenja
Dževad TEROVIĆ dipl.ing.šum
Telefon: +387(0)33 439-118

ODJELJENJE ILIJAŠ
Adresa: Ilijaš, Ivana Franje Jukića 2
Šef odjeljenja
Denis KAHRIMAN, dipl.ing.šum
Telefon: +387(0)33 403-476