Uprava za šumarstvo KS

Nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo:
Kantonalna uprava za šumarstvo:
 • Obezbjeđuje neposrednu zaštitu državnih šuma putem čuvarske službe;
 • prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma i vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području kantona i dostavlja ih Federalnoj upravi;
 • priprema kantonalni šumsko-razvojni plan i podnosi ga kantonalnom ministarstvu;
 • izrađuje elaborat za formiranje šumsko privrednih područja;
 • odgovorna je za nadzor nad prikupljanjem podataka i izradu šumsko privrednih osnova za privatne šume i nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko privrednih osnova za državne šume;
 • prati realizaciju šumsko privrednih osnova putem godišnjih planova gospodarenja šumama;
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja;
 • obavlja poslove dijagnozno prognozne službe i prati stanje i stepen oštećenosti šuma i o tome obavještava Federalnu upravu;
 • prati izvršenje svih ugovornih obaveza koje se odnose na državne šume;
 • prati realizaciju programa zaštite šuma;
 • usaglašava šumsko privredne osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa i federalnim programom upravljanja mineralnim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama;
 • prati i analizira ekonomsko stanje u oblasti šumarstva na području kantona i podatke dostavlja Federalnoj upravi;
 • priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskih sredstava budžeta kantona;
 • priprema i daje mišljenje za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom na propisan način;
 • organizuje savjetovanja i pruža stručnu pomoć korisniku i vlasnicima privatne šume;
 • izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa koji se finansiraju iz budžeta kantona, uz saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede;
 • upoznaje javnost sa stanjem šuma i izdaje odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju;
 • izrađuje godišnji plan rada, finansijski plan i godišnji izvještaj i iste dostavlja kantonalnom ministarstvu;