Pošumljavanje privatnih šuma i šumskog zemljišta na području Kantona Sarajevo

U proteklom periodu izvršena je besplatna dodjela 249.674 komada šumskih sadnica zainteresovanim valasnicima privatnih šuma koji su iskazali potrebu i spremnost za pošumljavanje na svoji privatnim posjedima. Na ovaj način 190 vlasnika privatnih parcela je pošumilo površinu od 99,35 ha.

U 2014. godini 7 vlasnika privatnih parcela sa područja općina Trnovo, Ilijaš i Hadžići je apliciralo za dodjelu sadnog materijala. Za svih 7 vlasnika je obezbjeđeno i besplatno dodjeljeno 7.700 sadnica smrče, jele, bijelog bora, crnog bora, javora i duglazije.