Deminiranje šuma

Na području Kantona Sarajevo kontaminirane površine šuma i šumskih zemljišta minsko eksplozivnim sredstvima iznose 8.237,64 ha, što predstavlja 11% od ukupne površine šuma i šumskih zemljišta. Od navedene površine na državne šume otpada 8.116,60 ha, a na privatne 121,04 ha. Usljed kontaminiranosti šuma i šumskih zemljišta minsko-eksplozivnim sredstvima mogućnosti provođenja mjera zaštite i čuvanja šuma, te gospodarenja šumskim resursima su otežani. Ministarstvo privrede-Uprava za šumarstvo u 2013. godini nastavila je sa planiranjem i realizacijom procesa deminiranja šumam i šumskog zemljištan na području Kantona Sarajevo.

U okviru Operativnog plana za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2013. godini na poziciji kapitalnih investicija planirala je sredstva u iznosu od 300.000,00 KM, za navedene aktivnosti. U koordinaciji sa općinskim službama civilne zaštite definisani su prioritetni lokaliteti i površine za deminiranje državnih šuma i šumskih zemljišta u općinama Ilijaš i Trnovo. Navedene površine su registrovane u BH MAC-u, za koje su izrađeni projekti deminiranja. Sa Međunarodnom organizacijom za deminiranje i pomoć žrtvama mina ITF-om te predstavnicima Američke ambasade koji su zajedno obišli navedene lokalitete, odlučeno je da u istom iznosu 300.000,00 KM kao donator bude Vlada Sjedinjenih Američkih Država.

Deminiranje je predviđeno na slijedećim lokacijama:

  1. ID 5127 - Općina Ilijaš lokalitet Kostraća površine 84.826 m2,

  2. ID 6693 - Općina Iljaš lokalitet Solakovići-Vrblje površine 16.558 m2,

  3. ID 6694 - Općina Ilijaš lokalitet Solakovići-Vrblje površine 58.421 m2,

  4. ID 791 - Općina Trnovo lokalitet Gračanica površine 55.497 m2,

 

Ukupna površina deminiranja iznosi 215.302 m2. Cilj podrške predmetnim aktivnostima je kontinuirano gospodarenje šumskim resursima na području Kantona Sarajevo. Procedura izbora najboljeg ponuđača je vršena od strane ITF-a. Realizacija navedenih aktivnosti je u toku i biti će okončana u 2015. godini.