OBAVJEŠTENJE O NOVOM RAČUNU ZA UPLATU BORAVIŠNE TAKSE

Turistička zajednica Kantona Sarajevo, koja je osnovana na osnovu Zakona o turizmu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/16) upisana je u registar pravnih lica kod Općinskog suda u Sarajevu dana 27.12.2016. godine.

Pravna i fizička lica, obveznici uplate boravišne takse, obavezni su od 01.01.2017. godine plaćati boravišnu taksu na transakcijski račun novoosnovane Turističke zajednice Kantona Sarajevo broj: 154-180-20082810-42 otvorenim kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo, konto prihoda 722423 – “Boravišna taksa po kantonalnim propisima”.

U skladu sa obavještenjem Federalnog ministarstva finansija/financija broj 05-14-2-20/16 od 09.01.2017. godine, podtačke 24.6. i 24.9. Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 33/16), banke su do objave izmjena i dopuna ovog Pravilnika u “Službenim novinama Federacije BiH”, dužne vršiti prihvat uplata sa gore navedenom vrstom prihoda kao i prihvat uplata na gore navedeni novi račun.