Obavjest proizvođačima jabuka

Na osnovu očitanja na ASISS-i uređaju zabilježen je značajan let jabučnog savijača (Cydia pomonella), pa preporučujemo proizvođačima jabuka da izvrše tretman sa nekim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Calypso SC 480, Harpun, Imidan 50 WG, Coragen 20 SC, Mospilani, Delegate 250 WG i dr.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način.Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.