Sječa stabala na Bjelašnici: povodom teksta o objavljenog na portalu Klix 30.05.2018. godine

Povodom teksta o sječi stabala na Bjelašnici objavljenog na portalu Klix 30.05.2018. godine javnost obavještavamo o slijedećem:
Predmetna parcela broj: 3102/51 je poljoprivredno zemljište jer se u zemljišnoknjižnom izvadku broj: 75 K.O. Presjenica i kopiji katastarskog plana vodi po kulturi kao pašnjak III klase sa upisanim pravom raspolaganja i posjeda na Općini Trnovo. Također, navodimo da se pomenuto zemljište ne vodi kao šumsko zemljište u šumsko privrednoj osnovi za privatne šuma za područje Općine Trnovo. Kako se se predmetno zemljište nalazi u obuhvatu usvojenog Urbanističkog projekta "Bjelašnica - II faza" („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30 od 03.08.2017. godine, a na osnovu Odluke o usvajanju izmjena i dopuna urbanističkog projekta "Bjelašnica - II faza" i Odluke o provođenju izmjena i dopuna urbanističkog projekta "Bjelašnica - II faza" Općina Trnovo je pristupila privođenju zemljišta planiranoj namjeni odnosno uređenju istog što između ostalog podrazumjeva i sječu stabala.
Član 24. stavom (1) Zakona o šumama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 5/13) definisano je da drvo, dijelove stabala i grane posječene izvan šume (na poljoprivrednom zemljištu, međama, pojedinačna stabla i sl.), nije dozvoljeno pomjerati od panja dok se ne obilježi šumskim čekićem (žigoše), obrojči, premjeri i evidentira, te je iste zabranjeno stavljati u promet dok se ne izda otpremni iskaz. Stavom (2) istoga člana propisano je da žigosanje, obrojčavanje, premjeravanje, evidentiranje i izdavanje otpremnog iskaza za drvo koje potiče iz privatnih šuma i izvan šume (na poljoprivrednom zemljištu, međama, pojedinačna stabla i sl.) vrši Uprava za šumarstvo ili pravno lice za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama.
U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu zahtjeva Općine Trnovo u prilogu kojeg je dostavljena naprijed pomenuta dokumentacija Uprava za šumarstvo je obavljala poslove iz člana 26. stav (2) Zakona o šumama Kantona Sarajevo.