Obavještenje o izmjeni Javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte uređenja poljoprivrednog zemljišta na području Kantona Sarajevo za 2024. godinu

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je na svojoj web stranici (http://mp.ks.gov.ba) i u dnevnim
novinama "Dnevni avaz" dana 30.05.2024. godine objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava iz
Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu sa pozicije Ministarstva privrede za projekte uređenja
poljoprivrednog zemljišta na području Kantona Sarajevo za 2024. godinu broj: 07-06-20-23573/24
od 27.05.2024. godine (u daljem tekstu: Javni poziv).

S tim u vezi, obavještavamo subjekte koji imaju pravo učešća na Javnom pozivu da se
Projekat uređenja poljoprivrednog zemljišta (iz tačke 5. podtačke a) Javnog poziva) može
dostaviti i nakon isteka roka za dostavu prijava, a najkasnije do 30.08.2024. godine.