PREZENTACIJA FIPA “AFTERCARE PROGRAMA”

U Parlamentarnoj skupštini BiH danas je predstavljen “Izvještaj o Aftercare aktivnostima (postinvesticiona podrška stranim investitorima) Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) i preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja u BiH koje je Agencija predložila“. Ovim aktivnostima otklonjeno je preko 150 identificiranih prepreka za investiranje. Program se provodi od 2007. godine, a od 2013. godine u okviru Programa upsotavljena je Saradnička mreža kao mehanizam saradnje između institucija na svim nivoima vlasti u BiH koje doprinose bržem prevazilaženju prepreka prilikom realizacije investicijskih projekata, te na taj način aktivno doprinose unapređenju poslovnog okruženja u okviru svojih nadležnosti.

U 2016. godini Kanton Sarajevo je postao član Saradničke mreže Programa postinvesticione podrške investitorima i od 2016.g. do septembra 2018.g., zajednički tim sastavljen od predstavnika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i partnera u Saradničkoj mreži (općina u kojoj su locirane kompanije i predstavnika Agencije za promociju stranih investicija – FIPA) posjetili su ukupno 45 kompanija koje spadaju u velika, srednja i mala preduzeća.

Ministar privrede Kantona Sarajevo, Dr Muharem Šabić izjavio je, "Prema podacima dobijenim tokom posjeta kompanijama, 29 od 45 posjećenih kompanija investirale su više od 515 miliona KM, a 43 od 45 posjećenih kompanija zapošljavaju više od 5.000 radnika.

Ministar Šabić je pored toga naglasio da je u Kantonu Sarajevo uspostavljen mehanizam rješavanja otvorenih pitanja postojećih investitora kroz saradnju svih nivoa vlasti u BiH u okviru Saradničke mreže.

Tokom aftercare posjeta predstavnici Kantona Sarajevo su ponudili podršku postojećim investitorima i upoznali se s otvorenim pitanjima s kojima se susreću kompanije u svom radu. Koordinatori Kantona Sarajevo sarađuju sa općinama i FIPA-om na rješavanju otvorenih pitanja posjećenih kompanija, naglasio je ministar Šabić.

Također je napomenuo da kroz ovaj projekat Vlada Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvo privrede odlučno želi jačati saradnju Vlade Kantona Sarajevo sa privrednicima, stvarati uvjete za uspješno poslovanje kompanija i izgradnju dugoročnog partnerstva.