Odgovor na "Oštar prigovor na Odluku Vlade Kantona Sarajevo i rezultate po Javnom pozivu "Poticaj razvoja male privrede 2019" od strane aplikanta "eXtea" d.o.o. Sarajevo

S obzirom da je riječ o teškim i neutemeljenim optužbama, neprimjerenim kvalifikacijama i ucjenama, želimo ovaj dopis „eXtea d.o.o Sarajevo“, pravnog lica koje je apliciralo na poticajna sredstva Ministarstva privrede i nije ispunilo uvjete Javnog poziva, obznaniti u cjelosti, uz odgovor Ministarstva. Ministarstvo privrede KS ove je godine napravilo značajan iskorak u procesu transparentnosti dodjele poticajnih sredstava u smislu objave i promocije javnog poziva, a posebno u procesu izbora korisnika, gdje je minimiziran bilo kakav rizik od utjecaja na objektivnu procjenu zahtjeva aplikanata. Stoga i cijelu daljnju komunikaciju oko izbora korisnika želimo učiniti javnom, s ciljem zaštite integriteta kako Ministarstva i vanjskih saradnika koji su učestvovali u procesu izbora kandidata, tako i korisnika grant-sredstava koji su legalno i u korektnom procesu, ispunili uvjete Javnog poziva i bit će podržani sredstvima Ministarstva privrede KS.

U “oštrom prigovoru” eXtea d.o.o. Sarajevo, između ostalog, navode se prigovori:
“Na izuzetno neprofesionalan rad, veliki sukob interesa, povlađivanje i ozbiljno kršenje Pravilnika o postupcima i provođenju Programa razvoja male privrede, kao i naknadna izmjena Pravilnika broj 29/19 kojeg ste objavili dana 18.07.2019. godine, nakon objave Javnog poziva.“

Uz obilje nepotizma i stranačko-prijateljskih povlađivanja u svim programima projekta, sa čim je javnost već opsežno upoznata.....“

„te u slučaju da promptno ne ispravite navedene kardinalne greške i ne prihvatite eXtea projektni prijedlog koji zadovoljava apsolutno sve svjetske standarde: formalno, pravno i stručno, naš tim pravnika će zajedno sa Upravom svakako biti prinuđen upoznati širu javnost sa ovim dopisom direktno, svim postupcima, greškama, imenima i cjelokupnim dokaznim materijalom.“.

Opšte informacije o Javnom pozivu
U skladu sa članom 4. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/16, 30/16, 42/16, 21/17 i 29/19), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj: 21/19 od 23.05.2019. godine i dnevnim listovima "Oslobođenje" i “AVAZ” dana 27.05.2019. godine objavilo Obavještenje o Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2019. godinu. Na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo objavljeni su: potpuni tekst Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava i Prijavni obrazac za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom. Rok za dostavljanje prijava bio je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u Službenim novinama Kantona Sarajevo. Krajnji rok za podnošenje prijava direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte bio je 22.06.2019. godine. Javni poziv objavljen je i na web stranicama Privredne komore Kantona Sarajevo, Udruženja poslodavaca i društvenim mrežama.

Sastav Komisije za izbor korisnika poticajnih grant-sredstava
Ministar privrede Kantona Sarajevo je Rješenjem, broj: 07-04-19-29399/19 od 25.07.2019.godine godine imenovao Komisiju za odabir korisnika poticajnih grant sredstava za 2019. godinu ( daljem tekstu: Komisija), u sastavu:
1. Muamer Halilbašić, predsjednik (direktor Ekonomskog instituta)
2. lzeta Avdić (Ministarstvo privrede KS)
3. Bruno Vištica (Ministarstvo privrede KS)
4. Emir Kurtić (profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu)
5. Adisa Avdić (Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS)
6. Zoran Ivančić (predsjednik Fondacije za zastupanje građanskih interesa CPI, imenovan na prijedlog Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva u BiH Account)
7. Faruk Hadžić (ekonomista, nezavisni ekonomski analitičar i konsultant).
Administrativno- tehničke poslove obavila je Sanja Gluhović - sekretar Komisije (Ministarstvo privrede KS).

Imenovani članovi Komisije su u skladu s navedenim Rješenjem o formiranju obavili sve poslove i zadatke koji su precizirani, između ostalih i izbor korisnika po „Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2019. godinu.“

Odgovori na primjedbe:

I „Svjesnim i namjernim propustom ste imenovali Predsjednika komisije za odabir poticajnih grant sredstava za 2019. godinu dr. Muamera Halilbašića, koji je u ogromnom sukobu interesa...“

Ovogodišnjom izmjenom Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 29/19), omogućili smo da Komisiju, pored službenika Ministarstva, čine i predstavnici Ureda za borbu protiv korupcije KS, stručne javnosti, NVO-a. Također, izmjenama Pravilnika precizno je predviđen mehanizam zaštite upravo od sukoba interesa.

U skladu sa članom 6. stav (7) Pravilnika i članom 3. tačka g) Poslovnika o radu komisije prije početka rada Komisije, predsjednik, svaki član i namještenik koji je obavljao administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije potpisali su izjavu o nepristrasnosti, povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, odnosno da je upoznat sa obavezom da tokom cijelog postupka rada u Komisiji je dužan prijaviti mogući sukob interesa i tražiti isključenje iz rada Komisije.

Prije početka rada Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava za Program 9: Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte male privrede, članovi Komisije Muamer Halilbašić i Emir Kurtić su u skladu sa navedenim Pravilnikom i Poslovnikom o radu komisije zahtijevali izuzeće u radu, te nisu sudjelovali u radu Komisije i evaluaciji dostavljenih prijava po ovom Programu. Dokazi koji to potvrđuju su: Zapisnik sa sastanka članova Komisije za obradu prijava po ovom Programu iz Javnog poziva, te od svih ostalih članova Komisije potpisani obrasci na kojima su evaluirane prijave i utvrđeni prijedlozi za dodjelu poticajnih sredstava po osnovu svih dostavljenih aplikacija.

II „Grubo ste prekršili i nacionalni sastav aplikanata ili ključ, bez ikakvog poštivanja različitosti...i ravnomjernu raspoređenost opština u KS “

Ne postoji način na koji bi Ministarstvo moglo utjecati na nacionalni sastav aplikanata i različitost – uvidom u sastav Komisije možete zaključiti da je bio garant zaštite od bilo kakve vrste diskriminacije. Također, ni kada je u pitanju lokacija aplikanata ni teoretski nije moglo biti preferencija – od 10 aplikanata 8 ih je ispunilo uslove javnog poziva.

III „Sredstva od 50.000 ste preusmjerili od eXtea ili drugih pravnih lica i namijenili za javnu komercijalnu konferenciju... izvršili ste javno pogodovanje Networksu“

S obzirom da se ovaj prigovor odnosi na izbor korisnika iz Programa 9., dat ćemo detaljno obrazloženje:
Pravo učešća
Pravo na dodjelu poticajnih grant sredstava za pružanje usluga stručne i savjetodavne podrške ostvaruju subjekti male privrede, odnosno pravna i fizička lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti, koji imaju sjedište na prostoru Kantona Sarajevo, imaju najmanje jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme i koji su u okviru svoje registracije definisani kao preduzetnički centri, poslovni inkubatori, centri za obrazovanje ili provođenje obuke iz preduzetništva (Regionalna razvojna agencija Serda, Privredna Komora Kantona Sarajevo, NETWORKS i drugi), kao i nevladine organizacije (NVO/NGO) registrovane u skladu sa zakonom.
Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava
Kriteriji za odabir podnositelja prijave radi dodjele sredstava proizilaze iz detaljno dostavljenog projekta/programa koji mora da sadrži: jasno definisane ciljeve, namjenu, iznos i utrošak sredstava za svaku aktivnost navedenu u projektu/programu, pružanje stručne, savjetodavne podrške i edukacije, te usluga informisanja MSP-ova u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine). Aktivnosti pružanja stručne i savjetodavne pomoći i informisanja mogu biti povezane s regulatornim okvirom, standardima, certifikacijom, informacijama o dostupnim uslugama i programima, uključujući finansijske instrumente, savjetovanje o dijagnosticiranju nedostataka i izazova MSP–ova i drugim područjima u kojima je privrednim subjektima potrebno pružati usluge sukladno identificiranim potrebama, kako bi se izbjegle prepreke u razvoju poslovanja i pristupu uslugama poslovnog savjetovanja i slično. Kriteriji za izbor korisnika i zaključivanje ugovora utvrđeni su Pravilnikom, javnim pozivom i kriterijima za bodovanje.

Ovakvom formulacijom Javnog poziva, Ministarstvo privrede je otvorilo mogućnost za apliciranje svim aplikantima registrovanim u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, bez obzira da li je riječ o privrednom društvu registrovanom kao d.o.o. ili d.d. ili se radi o nevladinim organizacijama (NVO/NGO). Spomenuti subjekti navedeni su samo ilustrativno (SERDA, Privredna komora, Networks i dr). Broj pristiglih prijava i broj izabranih korisnika jasan je dokaz i ilustracija.

Po osnovu ovog Programa zaprimljeno je ukupno 11 prijava. Prijava koju je podnio privredni subjekt Institut za certificiranje sistema d.o.o. je nakon evaluacije ocijenjena kao nepotpuna jer aplikant nije dostavio dokumentaciju u skladu sa javnim pozivom. Također, Komisija je nakon evaluacije ostalih prijava jednoglasno zauzela stav da dostavljene prijave aplikanata za poticajna grant sredstva po ovom Programu ne sadrže u potpunoj mjeri jasno definisane ciljeve u svim fazama dostavljenog projekta, kao i da budžet za izvršenje aktivnosti iz projekta nije adektavno sačinjen, te je jednoglasno zaključila da se iz navedenih razloga zatraži dopuna dokumentacije. Aplikanti su dostavili traženu dopunu dokumentacije, te je Komisija nakon evaluacije cijelokupno dostavljene dokumentacije jednoglasno zauzela stav da se dostavljene prijave aplikanata: SERDA d.o.o. (prijava broj 25200/B) i eXtea d.o.o. Sarajevo (prijava broj 25188) odbiju kao NEOSNOVANE. Ministarstvo je prihvatilo da se za osam (8) aplikanata koji ispunjavaju sve uslove odobre sredstva u dokumentovanom iznosu prihvatljivih troškova od 253.064,00 KM. Za ovu poticajnu mjeru planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM.

“eXtea” d.o.o. Sarajevo – Prijava broj 25188 od 21.06.2019. godine

Komisija je razmatrajući dostavljenu prijavu aplikanta eXtea d.o.o. SARAJEVO, primljenu dana 21.06.2019. godine pod brojem: 25188 utvrdila sljedeće:
1) Aplikant je uz dostavljeni prijavni obrazac dostavio svu traženu dokumentaciju i potvrde.
2) Iz dostavljenog projekta je uočeno da projekat Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte male privrede u Kantonu Sarajevo omogućava poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta u periodu od 24 mjeseca u kome se omogućavaju kontinuirane edukacije i prednosti stručne i savjetodavne pomoći u unapređenju njihovog poslovanja.
3) Komisija konstatuje da je aplikant u dostavljenoj prijavi naveo da projekat ovog kapaciteta i benefita za tržište i 50 poslovnih subjekata nije isplativ sa ulaganjima manjim od 60.000,00 odnosno sa učešćem Ministarstva privrede manjim od 50.000,00 KM.
3) Komisija predlaže da se ne prihvati dostavljeni projekat edukacije i isti ocijeni kao NEOSNOVAN obzirom da je prema članu 16. stav (6) Pravilnika predviđeno vrijeme za implementaciju kompletnog projekta u roku od 6 mjeseci.
Aplikant “eXtea” d.o.o. Sarajevo je u dostavljenom Projektu naveo da je vrijeme trajanja projekta 24 mjeseca i na toj osnovi bazirao cjelokupan budžet projekta, odnosno ostale troškove koji uključuju: upravljanje društvenim mrežama, PR aktivnosti, edukacije i treninge, kosalting i monitoring, troškove Bizbook platforme i dewelopera.

Članom 16. stav (6) tačka c) Pravilnika je propisano da je Korisnik sredstava obavezan da se pridržava rokova implementacije projekta i dodijeljenih finansijskih sredstava (max. do 6 mjeseci od uplate sredstava) predviđenih programom/projektom. Aplikant je dostavljenoj aplikaciji naveo da: - “Projekat ovog kapaciteta i benefita za tržište i 50 poslovnih subjekata nije isplativ sa ulaganjima manjim od 60.000,00 (50.000KM Ministarstvo i 10.000 KM vlastito učešće), jer smo postigli efekat sniženja realnih tržišnih cijena konsultanata po satu za 94% sa izuzetno rijetkim i cijenjenim eksprtima iz struke”.

U tački VII Javnog poziva – OSTALE ODREDBE propisano je da u postupku po Javnom pozivu Ministarstvo zadržava pravo da programe/projekte aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv, ili da odbaci sve programe/projekte, u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, a imajući u vidu navedeni član Pravilnika i izjavu Aplikanta u dostavljenom projektu, Komisija je jednoglasno odlučila da ne može prihvatiti ovakav budžet projekta i aplikaciju za sufinansiranje projekta u iznosu od 50.000,00 KM te je cijeneći stav Aplikanta da Projekat u tom slučaju nije isplativ isti odbila u cijelosti kao neosnovan.

Aplikant eXtea d.o.o Sarajevo dobit će i pisani odgovor Ministarstva na službeno pristigli prigovor.