OBAVJEŠTENJE VEZANO ZA IZGRADNJU BRANE NA RIJECI MILJACKI

Rijeka Miljacka svojim tokom protiče kroz oba entiteta, te kada je u pitanju njeno korištenje, održavanje i očuvanje ona se posmatra kao jedna prirodna i ekološka cjelina. Zbog toga se provođenje bilo kojih aktivnosti na rijeci Miljacki i na području Kantona Sarajevo, a također i izvan Kantona na području Republike Srpske ne može se provoditi bez prethodne saglasnosti, koordinacije i saradnje organa Federacije BiH i Kantona Sarajevo s jedne strane i nadležnih organa iz Republike Srpske, naravno ukoliko te aktivnosti imaju uticaja na stanje vodotoka.

Planovi upravljanja vodama u Republici Srpskoj i Fedearciji BiH su usaglašeni sa EU direktivama, konvencijama i međunarodnim sporazumima koji su ratifikovani, odnosno potpisani od Bosne i Hercegovine.

Shodno tome u Zakonima o vodama u oba entiteta propisane su obaveze međusobne saradnje, kordinacije aktivnosti na slivnim područjima, a sve u cilju pravičnog, održivog upravljanja riječnim slivovima. To obavezuje i propisuje član 123. stav 1. Zakona o vodama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) koji glasi:

“Ako se u postupku izdavanja vodnog akta, a posebno prethodne vodne saglasnosti, utvrdi postojanje razloga koji ukazuju da objekat, instalacija ili aktivnost koji se planiraju ili nalaze na teritoriji Federacije može imati negativne uticaje na vode na teritoriji Republike Srpske, nadležni organ Federacije dostavlja podatke i dokumentaciju iz zahtjeva nadležnom organu Republike Srpske i traži izdavanje prethodne saglasnosti.”

Također, u u članu 156. tačka 13. propisana je obaveza Agencije za vode u Federaciji BiH da:

“učestvuje u koordinaciji aktivnosti na izradi i sprovođenju planova upravljanja vodama sa nadležnim organizacijama iz Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno sa nadležnim tijelima za područje međunarodnog podsliva rijeke Save i međunarodnih riječnih bazena Neretve i Cetine”;

Iste obaveze propisao je i Zakon o vodama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 50/06 i 92/09), koji u članu 31. propisuje koordinaciju planova za upravljanje na riječnim slivovima i glasi:

“(1) U toku pripremnih radnji za planiranje u oblasti upravljanja riječnim slivovima za koje je nadležan, Agencija za vode će vršiti redovne konsultacije sa odgovarajućom Agencijom u Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju koordiniranja planova za upravljanje riječnim slivovima u dva entiteta.

(2) Postupci i drugi zahtjevi, vezano za koordinaciju planova upravljanja riječnim slivovima sa odgovarajućim planovima pripremljenim u Federaciji Bosne i Hercegovine, mogu biti uspostavljeni međusobnim memorandumima ili usaglašenim podzakonskim propisima resornih ministarstava. (3) Koordinacija planova upravljanja riječnim slivovima u međunarodnim vodnim područjima mogu dodatno biti regulisani međunarodnim sporazumima obavezujućim za Bosnu i Hercegovinu."

Članom 129. Zakona o vodama u Republici Srpskoj propisana je saradnja organa u postupku izdavanja vodopravnih akata, i glasi:

“(1) Nadležni organ, u postupku izdavanja vodopravnog akta, sarađuje sa nadležnim organima iz drugih oblasti i pribavlja njihova mišljenja, saglasnosti, izjave, i druge podatke o činjenicama od važnosti za izdavanje akta.

(2) Nadležni organ, obavezan je zatražiti mišljenje jedinice lokalne samouprave na čijem području se preduzima predložena aktivnost, kao i jedinice lokalne samouprave na čijem području ta aktivnost može prouzrokovati uticaje. Izostanak dostavljanja mišljenja u datom roku, ne odlaže vođenje postupka.

(3) Ukoliko se u postupku izdavanja vodopravnog akta, a posebno vodnih smjernica, utvrdi postojanje razloga iz kojih proizilazi da će objekat, instalacija ili predložena aktivnost koja se nalazi ili odvija na teritoriji Federacije BiH imati negativne uticaje na vodne resurse na teritoriji Republike Srpske, nadležni organ Republike dostavlja podatke i dokumentaciju iz zahtjeva nadležnom organu Federacije BiH i traži izdavanje mišljenja, prije izdavanja akta.

(4) Ukoliko se razlozi iz stava 3. ovog člana odnose na negativne uticaje na vodne resurse druge države, Ministarstvo će proslijediti podatke iz dokumentacije nadležnom organu odnosne države, u cilju njegovog izjašnjavanja.

(5) U provođenju aktivnosti iz stava 4. ovog člana, nadležni organ postupa u skladu sa konvencijama i međunarodnim sporazumima koji su ratifikovani odnosno potpisani od strane Bosne i Hercegovine.

(6) U slučaju negativnih mišljenja dobivenih realizacijom aktivnosti u st. 3. i 4. ovog člana, postupak se ne obustavlja, ali se pokreće postupak arbitražnog traženja rješenja između strana."

Nakon što se pribave sve relevantne informacije oko aktivnosti na rijeci Miljacki koje se planiraju provoditi na području Republike Srpske, Kanton Sarajevo će putem nadležnih ministarstava, a shodno navedenoj zakonskoj regulativi, poduzeti aktivnosti na sprječavanju svih aktivnosti koje mogu ugroziti rijeku Milajcku, njen ekološko prihvatljivi protok-EPP, pripadajući eko-sistem, erozivna i poplavna područja i narušiti okoliš u i oko rijeke Miljacke.