POZIV - Ekonomski institut u Sarajevu implementira projekat izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo.

Ekonomski institut u Sarajevu implementira projekat izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo.

Ekonomski institut u Sarajevu implementira projekat izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo.
U okviru projekta je planirano održavanje niza strateških radionica-fokus grupa sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora, a u cilju dobijanja uvida u trenutnu situaciju u razvoju turizma, te analizu mogućnosti, pravaca i modaliteta budućeg razvoja turizma u Kantonu Sarajevo.

Pozivamo Vas na drugu stratešku radionicu koja će biti organizovana četvrtak 14.09.2023.godine, u prostorijama E-Net Centra Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (3. sprat, Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1) sa početkom u 9,00 sati.

U sklopu radionice će biti diskutovani elementi situacione analize, te kreiran prijedlog SWOT matrice, vizije i ciljeva razvoja za potrebe strateške platforme.

Radionicu će voditi predstavnici Ekonomskog instituta Sarajevo