PONIŠTAVA se dio Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora J.U "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu"