S A O P Š T E N J E

Federacija BiH je donijela Zakon o geološkim istraživanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 i 14/10-ispravka). Članom 83. ovog Zakona propisano je da su kantoni dužni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti svoje zakone o geološkim istraživanjima sa federalnim Zakonom o geološkim istraživanjima. Shodno obavezama propisanim federalnim Zakonom, Kanton Sarajevo je donio Zakon o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12), koji je usklađen sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 i 14/10-ispravka).
Članom 8. stav 4) Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12) propisana je obaveza provođenja detaljnih geoloških istraživanja tla i stijena koja se obavezno vrše prije izrade tehničke dokumentacije za aktivnosti, odnosno za izgradnju objekata i zahvate u prostoru, navedene u tačkama od a) do t) ovog stava, gdje spada i sanacija klizišta. U skladu sa čl. 27. i 28. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo provodi postupak izdavanja rješenja o odobrenju geoloških istraživanja, a član 27. sadrži listu potrebnih dokumenata za vođenje ovog postupka. Jedan od dokumenata koji je neophodan za izdavanje rješenja o geološkim istraživanjima je urbanistička saglasnost definisana programom ili projektom istraživanja, koju izdaje nadležni organ u skladu sa propisima koji uređuju prostorno planiranje i korištenje zemljišta u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH. Neophodnost pribavljanja ovog dokumenta, ogleda se pored ostalog, u obaveznom usaglašavanju projekta (programa) sa katastrom podzemnih instalacija, radi svih potrebnih aspekata, a posebno radi izbjegavanja izazivanja opasnosti za ljude i imovinu. Pojedine općine su pristupile izdavanju predmetne urbanističke saglasnosti, tako da se u tom slučaju rješavanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja obavlja u zakonskom roku. Dalje, članom 10. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12) uređeno je pitanje koje se odnosi na geološka istraživanja od interesa za Kanton Sarajevo. Članom 10. stav (1) propisana su geološka istraživanja o kojima se može odlučiti da su od interesa za Kanton Sarajevo, a gdje spadaju i geološka istraživanja za potrebe sanacije klizišta. Naime, u skladu sa članom 10. stav (2) ovog zakona Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo može donijeti odluku o odnosnim geološkim istraživanjima od interesa za Kanton Sarajevo iz stava (1) ovog člana zakona. Po donošenju ove odluke, postupak dodjele ugovora za odnosna geološka istraživanja se vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Dakle, u skladu sa članom 10. Zakona postoji mehanizam za ubrzanje izdavanja odobrenja za odnosna geološka istraživanja, a gdje spadaju i geološka istraživanja koja se izvode u svrhu sanacije klizišta. U proteklom periodu Vlada Kantona Sarajevo nije donosila pomenutu odluku, jer nije zaprimljen niti jedan zahtjev za provođenje postupka za donošenje iste, ali time nije spriječeno privredno društvo-investitor, kao subjekt koji ulaganjem vlastitih sredstava osigurava geološka istraživanja na istražnom ili eksploatacionom prostoru, da po ovom zakonu pribavi odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja, a temeljom podnesenog zahtjeva u skladu sa članom 27. ovog zakona.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dostavio je Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo Radni materijal zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12). Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo izvršilo je detaljnu analizu navedenog Radnog materijala zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima i to analizirajući predložene izmjene i dopune Zakona o geološkim istraživanjima (date u pomenutom radnom materijalu), sa odnosnog tehničkog, pravnog i drugih aspekata, uključujući i analiziranje usklađenosti tih predloženih izmjena i dopuna predmetnog zakona sa Zakonom o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/10 i 14/10) i drugim odnosnim zakonskim propisima. Shodno negativnim nalazima pomenute analize, zaključeno je - da predmetni Radni materijal zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima ne može biti osnova za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, odnosno predmetni Radni materijal je ocijenjen kao neprihvatljiv. Zbog navedenog, a cjeneći opravdane razloge koji su niže navedeni (dosljedna primjena Zakona o geološkim istraživanjima i potekla inicijativa za otklanjanje administrativnih prepreka u procesu kompletiranja detaljnih geoloških istraživanja u odnosne svrhe), pristupilo se izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12). Naime, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je izvršilo analizu zaprimljenih zahtjeva za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima, te je na osnovu ove analize zaključilo da je zaprimljen minoran broj zahtjeva za izdavanje odobrenja za detaljna geološka istraživanja koja se rade u svrhe navedene u članu 8. stav (4) Zakona. To ukazuje na činjenicu da postoji realna mogućnost da su u proteklom periodu bez odobrenja ovog ministarstva vršena detaljna geološka istraživanja koja se rade u svrhe navedene u članu 8. stav (4) Zakona, što nije u skladu sa Zakonom. S obzirom na prethodno, Ministarstvo privrede je pripremilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12) kojim se, prije svega, nadležnost za izdavanje odobrenja za detaljna geološka istraživanja koja se rade u svrhe navedene u članu 8. stav (4) Zakona prenosi sa ovog ministarstva na općinu na čijem području se nalazi istražni prostor, te kojim su u određenim/odnosnim odredbama Zakona izvršena potrebna preciziranja obaveza, odgovornosti i dr., kao i izvršene ispravke uočenih grešaka, a sve u cilju dosljedne primjene Zakona o geološkim istraživanjima i ubrzanja predmetnog postupka u skladu sa ovim zakonom.
Skupština Kantona Sarajevo, na 12. Radnoj sjednici održanoj dana 29.02.2016. godine, Zaključkom, broj: 01-02-6298/16 od 29.02.2016. godine, utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima. U tački 2. navedenog Zaključka, određeno je da se provede javna rasprava u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama, u trajanju od 30 dana. Za organizovanje i provođenje javne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo je zadužila Vladu Kantona Sarajevo, koja je nakon provedene javne rasprave obavezna da Skupštini Kantona Sarajevo podnese Izvještaj o rezultatima javne rasprave. Izvještaj treba da sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima. Nakon provedene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, kao nosilac pripreme Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, je sačinilo Izvještaj o rezultatima javne rasprave, koji sadrži primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije, kao i obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.
Jedan od subjekata u Javnoj raspravi o Nacrtu ovog Zakona je bio i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Radni materijal zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima od mart/2016. godine, dostavljen u toku javne rasprave od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, u suštini sadrži sporne odredbe iz radnog materijala predmetnog zakona od novembar/2015. godine, koji je bio predmet razmatranja od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo prije izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima. S obzirom na prethodno, kao i na činjenicu da u međuvremenu nisu nastupile nikakve okolnosti ni za djelimično prihvatanje Radnog materijala predmetnog zakona od mart/2016. godine, shodno sačinjenoj analizi, isti je ocijenjen kao neprihvatljiv. Kada su u pitanju navodi Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo koji se odnose na Radni materijal zakona o klizištima u Kantonu Sarajevu, može se konstatovati da je potrebno razmotriti, u skladu sa važećim propisima, inicijativu za donošenje posebnog propisa kojim bi se regulisala materija koja se odnosi na klizišta u Kantonu Sarajevo.
Kad su u pitanju zahtjevi za izdavanje odobrenja za geološka istraživanja u svrhu sanacije klizišta, podneseni u proteklom periodu, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je evidentiralo samo 4 zahtjeva, od čega su 3 neuredna, a jedan je nakon podnošenja urednog zahtjeva riješen u zakonskom roku.