Obavjest vlasnicima nasada jabuke i kruške

Zbog šteta od niskih proljetnih temperatura i redukovanih mjera zaštite tokom ljeta 2016. godine potencijal krastavosti (Venturia), na zaraženom i opalom lišću je vrlo velika. Stoga preporučujemo vlasnicima nasada jabuke i kruške da izvrše preventivnu zaštitu bakarnim fungicidima. Navodimo neke od tih preparata: Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion WP i WG, Bordovska juha 20 WP, Kupropin WP, Cuprablau-Z WP ili neki od preparata na bazi bakra koji budu dostupni kod kuća koje se bave prometom fitofarmaceutskim sredstvima.

U prvim mjerama zaštite treba planirati usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Psylla pyri .L). Početkom pupanja treba pratiti brojnost prezimljujućih odraslih jedinki kruškine buhe. Ako nakon 100 udaraca gumenom palicom ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se da je hemijsko suzbijanje opravdano. Od preparata mogu se koristiti neki od sljedećih preparata: Dursban EC, Decis 2,5 EC, Karate Zeon MC, Sumialfa FL i drugi. Ako je brojnost odraslih buha mala, može se primjeniti povišena koncentracija mineralnog ulja, neposredno pred otvaranje pupova.

Dati prednost preparatima koji su najmanje puta korišteni. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način.