Poziv na konsultacije - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o poticaju razvoja male privrede

U skladu sa članom 13. Uredbe o procjeni uticaja propisa u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 29/22) kojim je propisana obaveza provođenja sveobuhvatne konsultacije među kantonalnim organima i drugim institucijama Kantona Sarajevo i po potrebi institucijama drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i konsultacije sa javnošću (uključujući strukovna udruženja, nevladine organizacije, predstavnike akademske zajednice, predstavnike međunarodnih organizacija i druge zainteresirane strane), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo poziva na konsultacije - Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja male privrede.

U vezi sa navedenim, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo poziva sve zainteresirane institucije i ukupnu javnost da u periodu od 15 (petnaest) dana računajući od dana ove objave dostavite Vaše primjedbe, prijedloge, dopune, izmjene, sugestije na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja male privrede na e-mail: irma.avdic@mp.ks.gov.ba"