Izmjena Programa utroška sredstava za finasiranje/sufinanisranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu