Poziv na učešće u procesu konsultacija o Strateškoj platformi Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo

Poziv na učešće u procesu konsultacija o Strateškoj platformi Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo, je putem Ministarstva privrede, pristupila izradi Strategije razvoja turizma KS. Strategijom razvoja turizma Kantona Sarajevo će se osigurati validna i referentna osnova za unapređenje brojnih (pod)djelatnosti u turizmu te razraditi plan aktivnosti i koraka koje je potrebno provesti za ekološki, socijalno i ekonomski održiv rast i razvoj turističke privrede u KS do kraja dekade. Primarni cilj izrade dokumenta Strategija razvoja turizma Kantona Sarajevo jeste definiranje jasne vizije razvoja turizma u KS u smjeru ekološke, socijalne i ekonomske održivosti.
Proces izrade Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo odvija se u nekoliko faza, a prva je izrada Strateške platforme. S tim u vezi, pripremljena je Situaciona analiza kao podloga za održavanje radionica na kojima su diskutirani SWOT matrica, vizija i strateški cilj sa indikatorima sa zainteresiranom predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora u području turizma Kantona Sarajevo.
Nakon toga, pripremljena je Strateške platforme razvoja turizma Kantona Sarajevo do 2030.
U procesu pripreme Strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo planirane su javne konsultacije u trajanju od 30 dana u vezi sa tekstom Strateške platforme. U tom kontekstu tekst Strateške platforme se stavlja javnosti na uvid, na komentare, prijedloge i sugestije. Komentare na tekst Strateške platforma razvoja turizma Kantona Sarajevo potrebno je dostaviti putem "obrazac za komentare" koji se nalazi u prilogu do petka, 03.11.2023. godine na e-mail adresu: indira.ibricic@mp.ks.gov.ba
Po okončanju javnih konsultacija, analize i uključivanja dostavljenih prijedloga, komentara i sugestija, prelazi se na sljedeću fazu izrade Strategije, koja uključuje:
• definiranje prioritete i mjere sa indikatorima
• identificiranje ključnih strateških projekata
• indikativni financijska okvir
• okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju

U svim fazama proces je transparentan, odnosno potpuno otvoren za sve predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora koji imaju interes u vezi sa razvojem turizma Kantona Sarajevo.

Za eventualna pitanja možete kontaktirati Direkciju za turizam Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (Indira Ibričić, Tel: 061 176 439) ili Ekonomski institut (info@eis.ba).