Demanti na dio teksta objavljenog u Dnevnom avazu dana 06.04.2019. godine

U dnevnom listu Dnevni avaz u političkom prilogu Sedmica dana 06.04.2019. godine (u subotu) objavili ste tekst pod naslovom “Državni službenici zgrću novac u komisijama” u kojem je, između ostalog, u dijelu teksta pod naslovom “Jedno ministarstvo, 11 komisija” navedeno da svi predsjednici komisija u Ministarstvu privrede primaju od 400 do 500 maraka mjesečno, članovi 90 posto tog iznosa, a sekretar 50 posto. Na navedeni dio teksta dajemo sljedeći demanti:
Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Bibija Kerla, na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", postavila je zastupničko pitanje: “Koje su komisije u Ministarstvima KS, imena članova i naknada za obavljanje funkcije člana te komisije? Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je pripremilo Odgovor broj: 07-02-05-3581-75/19 od 20.03.2019. godine i isti dostavilo Skupštini Kantona Sarajevo. U prilogu ovog Odgovora dostavljene su fotokopije rješenja o imenovanju komisija i fotokopije akata u skladu sa kojima se vrši plaćanje naknade za rad u komisiji, ali samo jednom i to nakon završenih poslova i zadataka, a ne mjesečno kako je objavljeno u dijelu naprijed navedenog teksta.
Iskorišten je i pogrešno protumačen ovaj Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Nije profesionalno, a ni korektno, što su u tako negativnom kontekstu objavljena imena i prezimena osoba koje su imenovane da rade u ovim komisijama, jer im može biti narušen ugled iznošenjem neistinitih činjenica. Naglašavamo da ove komisije nisu imenovane bez potrebe, nego su imenovane u skladu sa zakonom, jer je materijalnim propisima regulisano da se za obavljanje određenih poslova imenuje komisija. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je ministarstvo koje u skladu sa članom 12. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 2/12 – Prečišćeni tekst, 41/12, 8/15 i 13/17) vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti privrede, vodoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, veterinarstva, industrije i energetike, obrta, korišćenja prirodnih bogatstava, kantonalnog turizma i turističkih resursa, trgovine i ugostiteljstva.
Nije tačan navod da sve komisije u Ministarstvu privrede primaju mjesečnu naknadu, što se može zaključiti iz akata na osnovu kojih se, nakon izvršenog zadatka, vrši plaćanje ovih komisija, a koji su dostavljeni Skupštini Kantona Sarajevo u prilogu Odgovora Ministarstva privrede Kantona Sarajevo broj: 07-02-05-3581-75/19 od 20.03.2019. godine. Mjesečna naknada se isplaćuje samo jednoj komisiji i to Komisiji za javno-privatno partnerstvo, za koju je odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 27/11 i 16/17) propisan način imenovanja, sastav Komisije, period imenovanja od četiri godine i plaćanje naknade. Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-6330-13/19 od 07.03.2019. godine propisana su nova dva načina plaćanja ove Komisije i to: 1) paušalno i 2) po obrađenom prijedlogu projekta javno-privatnog partnerstva. Paušalno plaćanje podrazumjeva paušalni mjesečni neto iznos ukoliko nema prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva i to: za vanjske članove Komisije 100 KM, za unutrašnje članove Komisije, tj. članove iz Ministarstava Kantona Sarajevo 50 KM i za sekretara Komisije 35 KM, počevši od 01.04.2019. godine. Naknada ovoj Komisiji po drugom načinu plaćanja, ali samo po obrađenom prijedlogu projekta javno-privatnog partnerstva, iznosi za predsjednika 400 KM, za članove 360 KM i za sekretara 180 KM. Početni mjesec za primjenu ovog načina plaćanja je mjesec u kojem se zaprimi projektni prijedlog, a mjesec u kojem se završe sve faze obrade projektnog prijedloga, podrazumjevat će se kao posljednji mjesec primjene pomenutog načina plaćanja.
U preostalih deset komisija u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, predsjednici i članovi komisija nisu samo državni službenici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, jer su u sastavu ovih komisija i vanjski članovi koji svojim radom i višegodišnjim iskustvom u struci daju ogroman doprinos. Svi predsjednici i članovi ovih komisija obavljaju najsloženije stručne poslove i za njihov rad nije isplaćena naknada, jer su to sve aktuelne komisije koje rade, a neke su tek imenovane i nisu još ni počele sa radom. Isplata naknade za rad u ovim komisijama se vrši u skladu sa materijalnim propisom, ali samo jednom i to nakon završenih poslova i zadataka, a ne mjesečno.
Molimo Vas da, radi tačnog i potpunog informisanja javnosti i radi zaštite ugleda fizičkih lica čija ste imena i prezimena objavili u dijelu teksta koji demantujemo, ovaj demanti objavite u narednom broju dnevnog lista Dnevni avaz.