Izrada Šumskogospodarskih osnova (ŠGO) za državne šume

Šumsko-privredne osnove su temeljni dokumenti za optimalno gospodarenje šumskim ekosistemima. U skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/13) član 9. stav 3. šumsko-privredne osnove za sve šume donosi Uprava za šumarstvo uz pribavljeno mišljenje općinskog vijeća, a isti se ne mogu primjenjivati prije nego ih odobri Ministarstvo privrede. Shodno članu 9. stav 6. poslove izrade šumsko-privrednih osnova finansira Uprava za šumarstvo i odgovorna je za njihovu pravovremenu izradu.

Primjenjujući navedeno Ministarstvo privrede - Uprava za šumarstvo je raspisala javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumsko-privredne osnove za ŠGP ”Bistričko” i ŠGP ”Trnovsko”. Ponude su dostavljene od strane “Bosanskohercegovačkih šuma” iz Sarajeva, “Wald projekta” iz Bosanske Krupe i “Šuma plana” iz Banja Luke. Obzirom da ponude nisu bile potpune ovaj javni poziv je poništen. U ponovljenom javnom pozivu prijavile su se iste firme kao u prvom javnom pozivu, a otvaranje pristiglih ponuda izvršeno je 15.10.2014. godine. Nakon zakonske procedure Komisija je za izradu šumsko-privrednih osnova za ŠGP ”Bistričko” i ŠGP ”Trnovsko” izabrala projektantsku kuću “Wald projekt” iz Bosanske Krupe. Potpisivanje ugovora između Ministarstva privrede i Wald projekt” iz Bosanske Krupe izvršeno je 29.12.2014. godine.

Shodno Zakonu o šumama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 5/13) član 9. stav 6. navedeno je da nadzor nad izradom šumsko-privredne osnove obezbjeđuje Ministarstvo privrede-Uprava za šumarstvo, kao i finansiranje po članu 62. stav 1. tačka d. Uvažavajući navedeno Ministarstvo privrede-Uprava za šumarstvo je raspisala javni poziv za odabir najpovoljnijeg ponuđača za provođenje postupka nadzora izrade šumsko-privredne osnove za ŠGP ”Bistričko” i ŠGP ”Trnovsko”. Po provedenom konkurentskom pozivu prijave su stigle od Šumarskog fakulteta iz Sarajeva i “Bosanskohercegovačkih šuma” iz Sarajeva. Navedeni poziv je poništen i ponovo raspisan.

Kako je predviđeno odredbama Zakona o šumama Kantona Sarajevo i u skladu sa principima kontinuiteta gospodarenja šumama na području Kantona Sarajevo Ministarstvo privrede-Uprava za šumarstvo dala je saglasnost broj: 07-07-26-20420-7/13 od 07.11.2014. godine na šumsko-privrednu osnovu za ŠGP ”Gornjebosansko”-dio sa periodom važenja od 01.01.2013. godine do 31.12.2022. godine. Ministarstvo privrede je dalo odobrenje da se ista može primjenjivati u navedenom periodu.