Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Sektor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na razvoj i unapređenje poljoprivrede; korištenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta; razvoj i unapređenje stočarstva; pradlaganje pravaca razvoja stočarstva; izrada propisa iz oblasti stočarstva; poduzimanje mjera za provođenje zdravstvene zaštite životinja; kontrola zdravlja životinja i suzbijanje zaraznih bolesti; razvoji unapređenje veterinarstva; uređivanje režima voda; zaštite voda i vodotoka od zagađivanja, praćenje efekata ulaganja finansijskih sredstava; predlaganje pravaca razvoja iz oblasti voda; zaštita od voda; praćenje stanja iz oblasti šumarstva i lovstva;  uzgoji zaštita šuma; pošumljavanje degradiranih šuma i goleti; razvoj i unapređenje šumarstva; razvoj i unapređenje lovstva; predlaganje mjera za sprječavanje šteta od divljači; predlaže mjere za zaštitu divljači; planiranje ulaganja finansijskih sredstava i ulaganje u poljoprivredu, stočarstvo, vetrinarstvo, vodoprivredu i šumarstvo; izrada propisa, analiza, izvještaja i informacija iz nadležnosti sektora; praćenje i analiziranje propisa iz oblasti sektora; izrada ugovora i drugih propisa; rješavanje po žalbama u drugom stepenu, praćenje rada javnih preduzeća iz nadležnosti sektora.

Odjeljenje za poljoprivredne stručne poslove vrši poljoprivredne stručne poslove iz oblasti ratarstva, voćarstva, stočarstva i ostale poslove koji su zakonom i drugim propisima utvrđeni; poduzima mjere za zaštitu i poboljšanje ratarstva, voćarstva i stočarstva; utvrđuje pravo na ostvarivanje podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji neposrednim uvidom na terenu; rješava u prvom stepenu; vodi registre prikupljenih podataka; djeluje savjetodavno na terenu; radi na unapređivanju primarne poljoprivredne proizvodnje i primjeni znanstvenih dostignuća iz tih oblasti.