Sektor za stručne i administrativno - tehničke poslove

vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: rješavanje u upravnim stvarima u drugostepenom upravnom postupku iz oblasti privatizacije; praćenje rada privrednih društava za koja nije okončan postupak privatizacije; izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti sektora; izradu informacija, izvještaja i programa rada sektora; prikupljanje, sređivanje i obradu podataka za vršenje pojedinih informaciono - dokumentacionih poslova; poslove administrativnog sistema e - Pisarnice i druge stručne i administrativno - tehničke poslove koji se odnose na oblasti u nadležnosti Ministarstva.