Propisi

Odluka
Bilans energetskih potreba za 2017. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 19/17)
Odluka o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/97)
Odluka o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 17/16, PDF icon 14/17)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa JP KJP "Veterinarska stanica Sarajevo" d.o.o. sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije BiH ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 12/14)
Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju („Službene novine grada Sarajeva”, broj 2/87) ('Službene novine Kantona Sarajevo', - )
Odluka o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 17/10, PDF icon 42/12, PDF icon 51/15)
Odluka o uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla ('Službeni list RBiH',PDF icon 27/05)
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 20/16, PDF icon 32/16, PDF icon 36/16, PDF icon 43/16)
Odluka o načinu upravljanja imovinom poslovnih jedinica sa i bez svojstva pravnog lica iz drugih država na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 19/97)
Odluka o zaraznim bolestima životinja ('Službeni list RBiH',PDF icon 44/03)
Odluka o usvajanju prijedloga/preporuka za pojednostavljenje / eliminaciju / unaprjeđenje administrativnih postupaka (Interni dokument,PDF icon Odluka o pojadnostavljenju administrativnih postupaka)
Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, broj 8/05) ('Službeni list RBiH', - )
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za počeak proizvodnje, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2016. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 26/16)
Odluka o iznosima novčanih podsticaja, minimalnim uslovima za investiranje i rokovima podnošenja zahtjeva za 2015. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/15)
Odluka o osnivanju Turističke zajednice Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 38/16)
Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, broj 82/06) ('Službeni list RBiH', - )
Odluka o kriterijima za utrošak novčanih sredstava za modele ostalih vrsta novčanih podsticaja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 32/13)
Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu ('Službeni list RBiH',PDF icon 33/03)
Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Kantona Sarajevo u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 24/15, PDF icon 5/16)
Odluka o sprovođenju Aneksa „G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 2/04) ('Službeni list RBiH', - )
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 30/08)
Odluka o granicama vodnih područja („Službene novine Federacije BiH”, broj 37/98) ('Službene novine FBiH', - )
Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 06/17)
Odluka o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriju FBiH ('Službene novine FBiH',PDF icon 52/09, PDF icon 25/10)
Odluka o stopama, odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/98) ('Službene novine FBiH', - )
Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 31/05, PDF icon 34/09, PDF icon 8/17)
Pravilnik
Pravilnik o programu sokolarskog ispita i načinu lova divljači s pticama grabljivicama ('Službene novine FBiH',PDF icon 31/09)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 12/16)
Pravilnik kojim se propisuje obrazac zapisnika o tehničkom prijemu radova u šumarstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 8/14)
Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu ('Službene novine FBiH',PDF icon 72/09)