Propisi

Zakon
Zakon o koncesijama ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 27/11, PDF icon 15/13, PDF icon Law, PDF icon Law 1)
Zakon o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o standardizaciji BiH ('Službeni list RBiH',PDF icon 29/00, PDF icon 19/01)
Zakon o javno privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon Zakon, PDF icon Law, PDF icon 16/17)
Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98) ('Službene novine FBiH', - )
Zakon o mineralnim đubrivima ('Službeni list RBiH',PDF icon 46/04)
Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 1/12, PDF icon 15/13)
Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, I 84/08) ('Službene novine FBiH',PDF icon 91/07)
Uredba
Uredba o članarinama u turističkim zajednicama ('Službene novine FBiH',PDF icon 18/09)
Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno - privatnog partnerstva ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o boravišnoj taksi ('Službene novine FBiH',PDF icon 18/09)
Uredba o nadzoru provedbe projekata javno - privatnog partnerstva ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) ('Službene novine FBiH', - )
Uredba o educiranju učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno - privatnog partnerstva ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) ('Službene novine FBiH',PDF icon 66/09)
Uredba o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/10, PDF icon 29/11)
Uredba o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno - privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 14/12 )
Uredba o sadržaju Ugovora o javno - privatnom partnerstvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 15/12)
Uredba o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka ('Službene novine FBiH',PDF icon 58/15)
Uredba o načinu prikupljanja, odlaganja, razvrstavanja i obavljanja otkupa sekundarnih sirovina i otpadnog materijala ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 16/02)
Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ('Službene novine FBiH',PDF icon 66/09, PDF icon 38/10, PDF icon 16/12)
Uredba o visini naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 12/99)
Uredba o utvrđivanju zona u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 5/98)
Odluka
Odluka o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 40/14, PDF icon 46/14)
Odluka o cijeni zakupa na šumskom zemljištu i uspostavi prava služnosti na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 4/14)
Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 16/07)
Odluka o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo za 2017. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 06/17)
Odluka o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na lokalitetu "Duboki do", općina Ilidža ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 51/13)
Odluka o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće Sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 22/97)
Odluka o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja ('Službene novine Kantona Sarajevo',PDF icon 31/05, PDF icon 34/09, PDF icon 8/17)