Zakoni i propisi na nivou države Bosne i Hercegovine

Zakon o hrani („Službeni glasnik BiH”, broj 50/04) -
Zakon o zaštiti potrošača BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 25/06) -
Zakon o standardizaciji BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 29/00 i 19/01) -
Zakon o mineralnim đubrivima („Službeni glasnik BiH”, broj 46/04) -
Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 49/04) -
Zakon o zadrugama („Službeni glasnik BiH”, broj 18/03) -
Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju („Službeni list SFRJ”, broj 74/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) -
Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02) -
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (“Službeni list SFRJ”, broj 53/91 i “Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) -
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opće upotrebe („Službeni list SR BiH”, broj 43/86 i „Službeni list R Bosne i Hercegovine”, broj 2/92 i 13/94) -
Zakon o termoenergetskoj inspekciji („Službeni list R BiH”, broj 23/92) -
Zakon o koncesijama BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 32/00) -
Odluka o uslovima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, broj 27/05) -
Odluka o zaraznim bolestima životinja („Službeni glasnik BiH”, broj 44/03) -
Odluka o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, broj 8/05) -
Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostorija za obavljanje trgovine („Službeni list R BiH”, broj 47/95, 14/99, 42/99, 48/00 i 58/01) -
Odluka o provođenju obaveznih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog porijekla namjenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH”, broj 82/06) -
Odluka o veterinarskoj svjedođbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH”, broj 33/03) -
Sporazum o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik BiH”- Međunarodni ugovori, broj 10/01 i 6/04) -
Odluka o sprovođenju Aneksa „G” Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 2/04) -
Pravilnik o označavanju životinja i šemi kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 28/03) -
Pravilnik o načinu neškodljivog uklanjanja životinjskih lješeva i otpadaka životinjskog porijekla („Službeni list SFRJ”, broj 53/89 i „Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) -
Pravilnik o stabilnim posudama pod pritiskom („Službeni list SR BiH”, broj 16/83) -
Pravilnik o pokretnim posudama pod pritiskom („Službeni list SR BiH”, broj 25/80) -