Zakoni i propisi na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 I 84/08) -
Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05) -
Zakon o trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/04 I 12/05) -
Zakon o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercrgovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) -
Zakon o tržišnoj inspekciji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95) -
Zakon o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/95) -
Zakon o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Službene novine Federacije BiH”, broj 21/97) -
Zakon o kontroli predmeta od plemenitih metala („Službene novine Federacije BiH”, broj 76/04) -
Zakon o standardizaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) -
Zakon o mjernim jedinicama BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 52/00) -
Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05) -
Zakon o turističko–ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH”, broj 19/96 i 28/03) -
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 19/96 i 28/03) -
Zakon o prekršajima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) -
Zakon o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH”, broj 1/02) -
Zakon o industrijskom vlasništvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 31/06) -
Zakon o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/98) -
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98) -
Zakon o priznanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumarskog bilja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/00) -
Zakon o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04) -
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja („Službene novine Federacije BiH”, broj 55/01) -
Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/04) -
Zakon o mjerama za unapređivanje stočarstva („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/98) -
Zakon o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) -
Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 15/98) -
Zakon o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) -
Zakon o likvidacionom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03) -
Zakon o poticaju razvoja male privrede ( „Službene novine Federacije BiH”, broj 19/06) -
Zakon o obrtu („Službene novine Federacije BiH”, broj 52/02, 29/03 i 11/05) -
Zakon o elektroenergetskoj inspekciji („Službene novine Federacije BiH”, broj 8/02) -
Zakon o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH”, broj 41/02 i 38/05) -
Zakon o vodama („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06 -
Zakon o zaštiti voda („Službene novine Federacije BiH”; broj 33/03 i 54/04) -
Zakon o koncesijama („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/02 i 61/06) -
Zakon o šumama („Službene novine Federacije BiH”, broj 20/02, 29/03 i 37/04) -
Zakon o uvjetima, načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta („Službene novine Federacije BiH”, broj 27/97 i 25/06) -
Zakon o lovstvu („Službene novine Federacije BiH”, broj 4/06) -
Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja („Službene novine Federacije BiH”, broj 71/05) -
Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima poslovnog prostora putničke agencije („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/96, 14/00 i 15/00) -
Zakon o obligacionim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/92,13/93,13/94 i 29/03) -
Zakon o vlasničko-pravnim odnosima („Službene novine Federacije BiH”, broj 6/98 i 29/03) -
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, 19/03 i 54/04) -
Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06) -
Zakon o vanparničnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98, 39/04 i 73/05) -
Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj 32/03 i 33/06) -
Odluka o granicama vodnih područja („Službene novine Federacije BiH”, broj 37/98) -
Odluka o stopama, odnosno iznosima posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/98) -
Uredba o članarinama u turističkim zajednicama („Službene novine Federacije BiH”, broj 38/03 i 35/04) -
Uredba o boravišnoj taksi („Službene novine Federacije BiH”, broj 44/06 i 73/06) -
Uredba o privremenom vršenju inspekcijskog nadzora nad prometom visokotarifnih i drugih roba na tržištu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/00) -
Uredba o vezanim i posebnim obrtima („Službene novine Federacije BiH”, broj 64/05 i 31/08) -
Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH”, broj 62/05) -
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/96, 46/98, 27/00 i 36/02) -
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige („Službene novine Federacije BiH”, broj 26/05) -
Pravilnik o upisniku turističkog vodiča („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/96) -
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/96) -
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/96) -
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/96) -
Pravilnik o posebnim uvjetima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja na tržište („Službene novine Federacije BiH”, broj 3/06) -
Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribljem fondu („Službene novine Federacije BiH”, broj 63/05) -
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o izdatim dozvolama za privredni ribolov („Službene novine Federacije BiH”, broj 63/05) -
Pravilnik o obliku, sadržajui načinu vođenja ribarskog katastra („Službene novine Federacije BiH”, broj 63/05) -
Pravilnik o programu i načinu polaganja ribarskog ispita, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu i registru o izdatim uvjerenjima o položenom ribarskom ispitu („Službene novine Federacije BiH”, broj 63/05) -
Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov („Službene novine Federacije BiH”, broj 63/05) -
Pravilnik o organizaciji i radu ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara („Službene novine Federacije BiH”, broj 63/05) -
Pravilnik o sadržaju i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala („Službene novine Federacije BiH”, broj 5/03) -
Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 14/04) -
Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu, pakovanju i deklarisanju sjemena („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/03) -
Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakovanja, plombiranja, deklarisanja i uslova čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja, metode ispitivanja i osnovni zahtjevi o kvalitetu sjemena („Sl Fed"15/03) -
Pravilnik o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/04) -
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/03) -
Pravilnik o uvjetima tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja, prerade i proizvodnje otpadnih materijala i sekundarnih sirovina („Službene novine Federacije BiH”, broj 42/00) -
Pravilnik o minimalno tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničke djelatnosti („Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) -
Pravilnik o polaganju majstorskog ispita („Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05) -
Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra („Službene novine Federacije BiH”, broj 16/03 i 37/04) -
Pravilnik o provedbi programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH”, broj 11/07) -
Opći uslovi za isporuku električne energije („Službene novine Federacije BiH”, broj 35/99) -
Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektronskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava („Službene novine Federacije BiH”, broj 58/0) -
Pravilnik o vrstama, načinu i obimu mjerenja i ispitivanja iskorištene vode, ispuštene otpadne vode i izvađenog materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH”, broj 48/98 i 56/04) -
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja („Službene novine Federacije BiH”, broj 54/99) -
Pravilnik o sadržaju, obliku, uslovima i načinu izdavanja i čuvanja vodoprivrednih akata („Službene novine Federacije BiH”, broj 22/02, 31/02 i 15/04) -
Pravilnik o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće („Službene novine Federacije BiH”, broj 51/02) -
Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu („Službene novine Federacije BiH”, broj 62/02) -
Pravilnik o procedurama i vremenskim ograničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uslovima za zamjenu šume („Službene novine Federacije BiH”, broj 19/04) -
Pravilnik o minimalnim tehničko–tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama („Službene novine Federacije BiH”, broj 14/02 i 26/02) -
Pravilnik o obimu mjera o uspostavi i održavanju šumskog reda i način njihove provedbe („Službene novine Federacije BiH”, broj 62/02) -
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/03 i 48/03) -
Pravilnik o zadacima čuvara šuma, načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma i kriterijima za utvrđivanje veličine čuvarskog rejona (“Službene novine Federacije BiH”, broj 62/02) -
Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (“Službene novine Federacije BiH”, broj 11/04 i 30/05) -
Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/05) -
Pravilnik o lovočuvarskoj službi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/06) -
Naredba o privremenoj zabrani sječe i prometa voćnih stabala-voćkarica i javora iz državnih i privatnih šuma i posjeda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/03) -
Uputstvo o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje posebnih vodoprivrednih naknada („Službene novine Federacije BiH”, broj 49/98) -
Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o primjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH”, broj 84/02) -
Uputstvo o sistematskoj kontroli plodnosti zemljišta („Službene novine Federacije BiH”, broj 47/98) -
Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 21/06) -
Uputstvo o obrascu i načinu vođenja evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje pravna lica koriste ili kojim upravljaju, odnosno kojim raspolažu ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 25/98)