Ministarstvo privrede

Adresa: 
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: 
+387(0)33 562-122
E-mail: 
Lokacija: