Zastupnici SKS usvojili Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, dopunjen broj oboljenja na osnovu kojih se može ostvariti dodatak

Bosnian

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, a tiču se dodataka na djecu. Dodatak ili uvećani dodatak na djecu može ostvariti porodica koja ima dijete oboljelo od ТВС-a, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa В i C, epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra. Ovim je praktično dopunjen broj teških dječijih oboljenja na osnovu kojih se može ostvariti ovo pravo.

Kako je pojasnila ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović, izmjene se tiču dodatka na djecu koji mogu ostvariti i porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik motornog vozila, a ukoliko se radi o porodici u kojoj jedan od roditelja ili dijete ima utvrđen invaliditet od najmanje 90 posto ili porodica koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju.

Usvojenim izmjenama i dopunama ovog zakona prethodila je inicijativa vijećnika Općinskog vijeća Ilidža, Faika Hadrovića da se ukine član 135. kantonalnog zakona u dijelu koji propisuje da pravo na dodatak na djecu ne mogu ostvariti porodice u kojima je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik ili posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

Za provođenje ovog zakona, prema procjeni resornog Ministarstva, potrebno je osigurati finansijska sredstva u Budžetu KS na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u iznosu od 103.950 КМ na godišnjem nivou, a ova su sredstva već osigurana na poziciji - Zaštita porodice sa djecom.

Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Skupština KS nije ga razmatrala, jer ga je Vlada povukla sa dnevnog reda.

Zastupnici su usvojili predloženi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i uputili ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nezavisnog odbora, kao i odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo. Za predsjednika novog NO KAP-a imenovana je Advija Alihodžić, dok su članovi Enis Džihanić i Jakof Subašić.

Također su usvajanjem predložene odluke izdvojili Organizacionu jedinicu “Collegium artisticum” iz Javne ustanove “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” u samostalnu javnu ustanovu, te nazivu Centar za kulturu KS vratili prefiks „bosanski“.

Na jučerašnjoj sjednici Mensura Mostarac je razriješena dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo radi odlaska u penziju.

Skupština KS je usvojila i Odluku o donošenju Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo na period od pet godina.

Donesena je i Odluka kojom je data saglasnosti za prenos prava vlasništva zemljišta odnosno parcele označena kao k.č. broj 3552/1 površine 165.656 m² po kulturi pašnjak 6 klase upisana u zemljišno-knjižni izvadak broj zk.ul. 244 K.O. Delijaš  na državu Bosnu i Hercegovinu za potrebe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa na Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine, koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim je izmjenjena obaveza Ministarstva za boračka pitanja tako da umjesto 907.857,30 KM koliko je bilo predviđeno osnovnim Ugovorom koji je predmet Aneksa, obaveza treba iznositi 988.957,2 KM.

Zastupnici su podržali i Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za prošlu godinu.