Skupština KS utvrdila Nacrt svog novog Poslovnika o radu

Bosnian

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći KS kojim se produžava rok važenja ovih zakona do donošenja zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo.

Danas je utvrđen i Nacrt Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo kojim se detaljnije preciziraju procedure koje uređuju rad Skupštine i njenih tijela. O Nacrtu će biti provedena javna rasprava do konačnog Prijedloga Poslovnika o kojem će se ponovno izjašnjavati zastupnici u Skupštini KS.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o prenošenju prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji za ekspoataciju mineralnih sirovina dolomita u ležištu Duboki do sa privatnog društva “NEXE” d.o.o. Sarajevo na privredno društvo “AMINA TRADE” d.o.o povučen je sa dnevnog reda ove sjednice do dobijanja pravovremenog očitovanja Pravobranilaštva o ovom Ugovoru.

Skupština je dala saglasnosti na niz kupoprodajnih ugovora koji će biti zaključeni između Kantonalnog stambenog fonda i etažnih vlasnika novoizgrađenih stanova izgrađenih na području Dobrinje u općini Novi Grad.