Na kredite uzete kod Kreditno-garantnog fonda SERDA: Sa 600.000 KM Vlada subvencionira dio troškova kamate subjektima male privrede iz Kantona Sarajevo

Bosnian

Na osnovu Plana provođenja Programa razvoja male privrede i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj razvoju male privrede“ za ovu godinu, Vlada Kantona Sarajevo je omogućila korisnicima kredita iz Kreditno-garantnog fonda Sarajevske regionalne razvojne agencije - SERDA subvencioniranje dijela kamatne stope na odobrena kreditna sredstva.

Pravo na dodjelu podsticajnih grant sredstava za subvencioniranje kamata po ovom osnovu ostvaruju subjekti male privrede definisani u članu 5. Zakona o poticaju razvoja male privrede, koji imaju sjedište na prostoru Kantona Sarajevo, a uredno servisiraju svoje obaveze.

Vlada je sredstva u iznosu od 600.000 KM za ovu namjenu odobrila posebnom odlukom, a implementirat će se putem Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA.

Visina subvencionirane kamatne stope iznosi 3 procentna poena godišnje, a razliku do visine redovne kamatne stope za odobrena kreditna sredstva snost će korisnik kredita.

Prava i obaveze između Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstva privrede i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, na osnovu pomenute odluke, regulisat će se posebnim ugovorom.