Apel i upozorenje iz KJP "Sarajevo-šume"

Bosnian

S obzirom da do početka oktobra traje sezona povećane opasnosti od požara, Kantonalno javno preduzeće “Sarajevo-šume” upućuje apel i upozorenje građanima Kantona Sarajevo sljedećeg sadržaja:
Mole se i upozoravaju građani, posebno izletnici, posjetioci šumskih i poljoprivrednih zemljišta kao i svi drugi koji imaju namjeru boraviti u prirodi, da svojim ponašanjem ne ugrožavaju šume, te da vode računa o svim mogućim uzrocima nastanka požara.
Podsjećamo da požari predstavljaju najveću opasnost za šumske komplekse, a posljedice njihovog dejstva su nesagledive. Pored gubitaka drvne mase, javljaju se i štete na šumskim zemljištima u vidu uništavanja podzemne flore i faune, a time i smanjenju ili gubitku plodnosti. Površine požarišta postaju pogodne za pojave erozivnih procesa i korovskih vrsta. Uz to, narušava se ambijent i nameće obaveza rekultivacije izgorjelih površina, što predstavlja veoma dug i skup proces. Uzročnik pojave požara skoro uvijek je čovjek.
Ovom prilikom posebno upozoravamo vlasnike privatnih parcela koje graniče sa šumom da paze na to da njihove aktivnosti ne dovedu do pojave požara.
Takođe se mole građani da u šumi i na šumskom zemljištu ne ostavljaju otpad, vrše sječe, lome grane drveća, kreću se vozilima mimo saobraćajnica, peru automobile na šumskim vodotocima i sl.